ВМА обявява прием на парамедици

78
ГОДИНА: / БРОЙ:

За трета година Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Военномедицинска академия (ВМА) обявява прием на кандидати за обучение по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” – трета степен на професионална квалификация.

Срок на обучение:

1 април-10 октомври 2024 г., в два учебни срока.

Брой на обучаемите:

12 (дванадесет) човека

Форма на обучение:

дневна

Такса за обучение:

650 (шестстотин и петдесет) лева за учебен срок или общо 1300 (хиляда и триста) лева за периода на обучение, като сумата за всеки учебен срок се внася до два работни дни преди датата на започване на съответното обучение по сметка

IBAN: BG43BNBG96613100150601

Банка: БНБ ЦУ

При невнесена такса за обучение, курсистът не се зачислява за обучение.

Минимално входящо образователно равнище за лица, навършили 16 години: Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Време за прием на документи за кандидатстване:

22.02–20.03.2024 г. включително

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление за кандидатстване (предоставя се от ЦПО към ВМА);

• Ксерокопие на диплома за завършено средно образование или служебна бележка, издадена от съответното училище, удостоверяваща, че кандидатът е придобил право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;

• Ксерокопие на лична карта;

• Ксерокопие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория „В”;

• Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар със заключение, че обучението по професията„Парамедик” за кандидата не е противопоказно;

• Служебна бележка, издадена от психодиспансера по местоживеене на кандидата;

• Актуална цветна снимка, паспортен формат – 3,5 см на 4,5 см (три броя);

• Договор за обучение (предоставя се от ЦПО към ВМА);

• Писмено съгласие за обработка на лични данни (предоставя се от ЦПО към ВМА).

 

Заявлението се предоставя от ЦПО към ВМА и се попълва в стая №18, етаж 1 на ВМА, като към него се прилагат горепосочените документи.

В случай че кандидатите, заявили желание за обучение, са повече от 12 (дванадесет), класирането и приемът ще се извършат на базата на решаване на писмен общообразователен изпитен тест, като за датата на явяване кандидатите ще бъдат предварително уведомени.


За повече информация:

Сашо Георгиев, 02/ 92 25 865, e-mail: sashogeorgiev@vma.bg

Мариета Якова, 02/ 92 25 106, e-mail: yakova@vma.bg


Сподели: