Микробиом при различните видове дивертикулит

155
Микробиом
ГОДИНА: / БРОЙ:

Микробиомите на пациенти с усложнен и неусложнен дивертикулит са съставени от различни видове и количества бактериални видове, според ново изследване, представено на годишната среща на Американското дружество на хирурзите на дебело черво и ректум през 2022 г. Новото проучване е проведено от изследователи от Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, Пенсилвания и Juniata College, Пенсилвания. В проучването медици са изолирали патологични и съседни на тях здрави тъкани от 43 пациенти с усложнен дивертикулит и 57 пациенти с рецидивиращ неусложнен дивертикулит по време на планова хирургична резекция. Пациентите са съпоставени по възраст, пол, раса и индекс на телесна маса. Усложненият дивертикулит е потвърден с КТ данни за перфорация и/или абсцес. Резултатите показват значително повече активни пушачи с усложнен спрямо неусложнен дивертикулит. При сравнение на болните тъкани на усложнени и неусложнени дивертикуларни резекции, усложненият дивертикулит има относително намаление на Bacteroides massiliensis и значително увеличение на микробите, участващи в кръговрата на сярата, включително клас Synergistia, семейство Sulfurovaceae, видове Sulfurovum, видове Aggregatibacter и тип Bacteroidetes. Допълнителни видове бактерии, част от усложнен дивертикулит, включват Campylobacter ureolyticus и Clostridium cadaveris. В стомашно-чревния тракт сярата се редуцира до сероводород, който е възпалителен медиатор и е вреден за гостоприемника във високи концентрации.

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...