ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжности в МБАЛ ВИТА

784
ГОДИНА: / БРОЙ:

На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021 г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД се обявяват конкурси за следните длъжности:

• Началник на Отделение по хирургия.
• Началник на Отделение по урология.
• Началник на Отделение по ортопедия и травматология.
• Началник на Отделение по неонатология.
• Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
• Началник на Клинична лаборатория.
• Началник на Отделение по образна диагностика.
• Началник на Отделение по гастроентерология.
• Началник на Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
• Началник Отделение по обща и клинична патология.
• Началник Лаборатория по микробиология.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

• Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина.
• Да имат придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатът кандидатства.
• Трудов стаж – съгласно изискванията, заложени в съответния медицински стандарт.
• Предишен управленски опит е предимство.
• Членство в БЛС.
• Компютърна грамотност.
• Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:

• Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства.
• Професионална автобиография.
• Копие от диплома за завършено висше образование „Медицина”.
• Копие от документ за придобита специалност.
• Копие от документ за дадено научно звание (ако има придобито такова).
• Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността.
• Медицинско свидетелство.
• Копие от сертификат за придобита професионална квалификация по „Здравен мениджмънт”.
• Удостоверение от РК на БЛС – оригинал.
• Свидетелство за съдимост – оригинал.
• Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.
• Всеки кандидат представя писмена стратегия на тема: Стратегия за развитие на отделението/клиниката/лабораторията за срок от 3 г. Управление на медицинските дейности, финансовия и човешки капитал (обем 5-10 стр.).

Провеждане на конкурса:

• Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД.
• Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50.
• Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

Подаване на документи:

• Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма.
• Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. „Филип Кутев” №10.
• Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.

Срок на трудовия договор – до три години.
Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.
Телефон за справки Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887 520117.
Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

д-р Тихомир Савчев,
Управител на МБАЛ „ВИТА“ ЕООД

Сподели:

Свързани статии

  • Няма свързани статии...