Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2007

Съвременна АСЕ-инхибиция и мястото на Benazepril в лечението

виж като PDF
Текст A
д-р Борислав ГеоргиевАСЕ-инхбиторите сравнително бързо (до 20-та година след първоначалното им въвеждане в практиката) намериха място в комплексната терапия на сърдечо-съдовите заболявания. Първоначално лансирани като антихипертензивни медикаменти, днес ние ги прилагане като медикаменти на първа линия не само в контрола на артериалното налягане, но и при лечение на сърдечната недостатъчност, за регресия на левокамерната хипеторофия, за съдова и нефро протекция. Те станаха незаменима част от комплексната съречно-съдова терапия.  
В предпочитанията на българските лекари АСЕ-инхибиторите са най-подходящите медикаменти за начало на антихипертензивна и в комбинираната антихипертензива терапя. При болни със систолна сърдечна недостатъчност те също заемат първо място на избор. Все още обаче не е мисли за тяхното по-масово приложение за протекция или забавяне на процесите на нефропатия при налични сърдечно-съдови заболявания.  
Освен по химична структура АСЕ-инхбиторите се различават и по своята органна и тъканна тропност и по степента на блокиране на локалната ренин-ангиотензинова система. Известно е, че медикаменти с висока тъканна тропност гарантират по-добра органна протекция. Също така е известно, че за предпочитане в лечението са медикаментите повлияващи тъканната РААС, тъй като в около 90% АСЕ е тъканен. Еднократното дневно приложение и сигурният 24-часов ефект гарантират стабилно понижаване на налягането, допълнително понижаване през нощните часове (нощен "дипинг") и органна протекция. Медикаменти, които не могат да предотвратят значимите флуктуации на артериалното налягане в денонощието не допринасят за сигурна органна протекция.  
При модерните еднократно дневно прилагани АСЕ-инхибитори се нарежда и beanzepril (Cibacen). Неговата антихипертензивна активност е доказана в проучването BEST проведено върху 16987 хипертоници и освен желани антихипертензивен ефект в него се доказва и добрата поносимост на медикамента прилага в обичайна доза от 10 мг еднократно дневно. При неоптимален антихипертензивен ефект добаването на хидрохлоротиазид потенцира ефекта на АСЕ-инхбитора (Cibadrex).  
Beanzepril (Cibacen) е сред АСЕ-инхибиторите е най-голям афинитет към миокарда. (Фиг.1)  
 
 
 
Тези негови качества определят и добрите резултати при регресия на левокамерната хипертофия. Левокамерната хипертрофия е самостоятелен значим рисков фактро за миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, което налага в практиката да бъдем настоятелни в лечението целящо намаляване на левокамерната маса при хипертониците.  
АСЕ-инхибиторите намериха своето място и в нефропротекцията. Разбира се наша цел е да не допуснем поява не хипертнезивна нефропатия чрез контрол на артериалното налягане и прилагане на медикаменти, подбряващи бъбречния кръвоток. Няколко проучвания наложиха АСЕ-инхибиторите като "златен стандарт" в нефропротекцията при хипертоници - сред тях е студията AIPRI (Angiotensin Converting Enzyme inhibition in Progressive Renal Insufficiency). Benazepril, прилага в доза 10 мг дневно за около 3 години намалява честотата на удвояване на серумния креатинин и на прогресиралите до хемодиализа пациенти с 53%, което означава че медикаментът удължава живота на бъбрека и комфорта на болния с бъбречна недостатъчност.   
Редица експериментални данни обясняват някои допълнителни полезни ефекти на медикамента - стабилизация на ендотела (Фиг. 2) и подобряване на неговата функция и регулиране на параметрите на липдиния профил. Тези данни могат допълнително да осветлкят ползите от beanzepril (Cibacen) извън контрола на артериалното налягане.  
 
 
 
Разбира се монотерапията при болшинсвтото болни трудно осигурява желания терапевтичен ефект и контрол на артериалното налягане под прицелни нива, поради което се препръчват двойни и тройни антихипертензивни комбинации. Освен добре позната конбинация с хидрохлоротиазид - Cibadrex, комбинация с много добър терапевтичен и профилактичен ефект е beanzepril с добавен амлодпин. (Фиг. 3) Ползите от комбинация на АСЕ-инхбитор и калциев антагонист са и в намаляване на нежеланите ефекти на калциевия антагонист, изразяващи се в намален процент пациенти страдащи от отоци около глезените. Чрез подобна комбинирана терапия по-успешно ще се редуцира артериалното налягане, по-бързо ще се достигнат прицелните стойности при индивидуалния пациент, по-лесно ще се осигури органната протекция с помалко странични ефекти.  
 
 
 
В заключение Benazepril (Cibacen®) благодарение на специфичните си качества, самостоятелно или в комбинация с хидрохлортиазид предлага една доказано добра възможност за оптимален контрол на АХ и органна протекция.  
 
Материалът се публикува със съдействието на представителството на Novartis Pharma Services Inc.  

 
КНИГОПИС:

1.   Haziza HM et al. Active Antihypertensive et Facteurs Predictifs d?Efficacite du Benazepril dans l?Hypertension Arterielle Legere A Moderee. Ann Cardiol Angeiol. 1998; 47(1):33-41  
2.   Vago T, Bevilacqua M, Conci F, et al. Br J Pharmacol 107:821 ? 825, 1992.  
3.   Maschio G et al. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and Kidney Protection: The AIPRI Trial. J of Clin Parmacol 1999; 33 (1): 16-20  
4.   Nagy L et al. Effect of Benazepril on Endothelial Function in Previously Untreated Hypertensive Patients. Am J Ther 1998; 5(4):233-6  
5.   Bakris GL et al. Impact of an ACE inhibitor and calcium antagonist on microalbuminuria and lipid subfractions in type 2 diabetes: a randomised, multi-centre pilot study. J of Hum Hypertens 2002; 16:185-191