Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 6 2008

LEVOCETIRIZINE - ефективност и качество на живот при пациенти с хронична уртикария

виж като PDF
Текст A
Доц. д-р Kрасимира Чудомирова, дмХроничната уртикария е често заболяване, значително дестабилизиращо пациентите поради персистирането на кли¬нич¬ните симптоми, непредвидимите вариации на активността им и негативното влияние на качеството на живот с последици за семейството и обществото[1].  
 
В настоящата публикация представяме накратко данни от наше проучване, имащо за цел да установи ефективността, комплаянса и въздействието на качеството на живот на levocetirizine при пациенти с хронична идиопатична уртикария, която се дефинира като почти ежедневно наличие на уртикариален обрив в продължение на 6 седмици без идентифициране на дадена причина.  
 
Методи  
Levocetirizine 5 mg per os дневно е назначен при 32 пациенти (средна възраст 43 години) с хронична идиопатична уртикария с начало на заболяването преди 1-4 години и персистиране на настоящите симптоми от 2-8 седмици. Петнадесет (46.8%) от пациентите са лекувани с други антихистамини без ефект.  
 
Пациентите отговарят на въпроси относно: удовлетнореност от ефективността на използваното лекарство (оценка по скалата от 0 до 10, където 0 е слаба, а 10 е висока удовлетвореност), подобряване на качеството на съня (слабо, умерено, значително, без подобрение), подобряване качеството на ежедневните активности (слабо, умерено, значително, без подобрение), наличие на нежелани лекарствени реакции (да, не), удовлетвореност по отношение на поносимостта на лечението (много удовлетворен, умерено удовлетворен, слабо удовлетворен, пълна липса на удовлетвореност), обща удовлетвореност от лечението (висока удовлетвореност, умерена удовлетвореност, слаба удовлетвореност, пълна липса на удовлетвореност), лечение със същия медикамент при нужда (да, не). Отчита се и удовлетвореността на лекуващия лекар от лечението (оценка по скалата от 0 до 10, където 0 е слаба, а 10 е висока удовлетвореност) и мнение за изписване на лечение с levocetirizine при следващи пациенти със същите оплаквания (да, не).  
 
Резултати  
Висока обща удовлетвореност от лечението се отбелязва при 21 пациенти (65.6%) и умерена при 11 пациенти (34.4%). Качеството на съня е подобрено значително при 28 пациенти (87.5%) и умерено при 4 (12.5%), а ежедневните активности - значително при 26 (81.2%) и умерено при 6 пациенти (18.8%). Не са съобщени странични ефекти с изключение на главоболие при двама пациенти. Всички пациенти биха се лекували, ако е необходимо с levocetirizine отново. Удовлетвореността на лекуващия лекар от лечението е висока при 23 пациенти (71.8%) и умерена при 9 (28.2%), с мнение за препоръка за лечение с levocetirizine на други пациенти със същите симптоми.  
 
Обсъждане  
Ефективното лечение е важно за въздействие на хроничната уртикария заедно с елиминиране на тригериращите фактори, ако са известни. Поради това, че засега липсва имунологично базирана терапия, антихистамините са крайъгълен камък за ефективно лечение. Лечението е индивидуално, но избраният антихистамин трябва да има както бързо настъпващо, така и продължително действие, безопасност и значителен комплаянс. При избора на антихистамин все по-голямо значение придобива и неговият ефект в посока подобрявяне на качеството на живот. Нашето проучване потвърждава резултатите на други автори[2,3,4], че levocetirizine 5 mg дневно е ефективен и с много добър комплаянс медикамент за лечение на симптомите на хроничната уртикария и подобрява в значителна степен качеството на живот на пациентите.  
 


 
КНИГОПИС:

 1. Kapp A, Wedi B. Chronic urticaria: clinical aspects and focus on a new antihistamine, levocetirizine. J Drugs Dermatol. 2004; 3(6):632-9.  
  2. Kapp A, Pichler WJ. Levocetirizine is an effective treatment in patients suffering from chronic idiopathic urticaria: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel, multicenter study. Int J Dermatol. 2006; 45(4):469-74.  
   3. Nettis E, Colanardi MC, Barra L, et al. Levocetirizine in the treatment of chronic idiopathic urticaria: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Br J Dermatol 2006; 154(3):533-8.  
   4. Devillier P, Roche N, Faisy C. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of desloratadine, fexo¬fe¬nadine and levocetirizine: a comparative review. Clin Pharmacokinet 2008; 47(4):217-230.