Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2009

Нови данни, показващи превъзходството на levocetirizine пред desloratadine при лечение на хронична идиопатична уртикария[1]

виж като PDF
Текст A
София, България – 15 Декември 2008 г.  
Първото проучване, директно сравняващо последната генерация антихистамини в лечението на пациенти с хронична идиопатична уртикария* (ХИУ) беше публикувано този месец в последното издание на Allergy. Проучването показва, че възрастните пациенти с хронична идиопатична уртикария, лекувани веднъж дневно с levocetirizine 5 mg, получават значително по-голямо облекчаване на симптомите спрямо тези, лекувани с desloratadine 5 mg и доказва, че levocetirizine е по-ефикасен.  
 
Мащабното рандомизирано, двойно-сляпо, мултицентрово проучване: Оценка на ефикасността от лечението при хронична уртикария (Chronic Urticaria Treatment Evaluation - CUTE) сравнява levocetirizine 5 mg и desloratadine 5 mg директно при 886 възрастни пациенти. По отношение и на двете цели на проучването – на първата седмица (първоначална цел) и четири седмици след започване на проучването – levocetirizine показва значително по-висока ефективност от desloratadine при намаляването на въздействието, което пруритусът (сърбежът) има върху ежедневните активности на пациентите и съня [измерено чрез скор за тежестта на пруритуса (p<0.001 на първата седмица и p=0.004 на четвъртата седмица)]. Разликите между двете терапевтични групи в полза на levocetirizine са значителни още от първия ден (p=0.013). Tези данни демонстрират, че levocetirizine осигурява както бързо, така и продължително облекчение на симптомите. Tези резултати са подкрепени също от значими разлики между лекарствата по отношение на комбинирания скор за ХИУ (сбор от скоровете за тежестта на сърбежа и броя на папулите), който е комбинация от субективни и обективни показатели (p=0.005 на първата седмица и p=0.041 на четвъртата седмица). В допълнение, levocetirizine намалява значително продължителността на пруритуса в значително по-голяма степен от desloratadine и при двете цели на проучването.  
 
Общо, повече пациенти в групата на levocetirizine в сравнение с групата на desloratadine съобщават за липсващи или леки симптоми на ХИУ за периода на лечението. През първата седмица, 56% от пациентите в групата на levocetirizine съобщават за липсващи или леки симптоми, в сравнение с 47% от пациентите в групата на desloratadine; на четвъртата седмица, процентите са 67% и 57% съответно за групите на levocetirizine и desloratadine.  
 
Статистическият анализ показва, че времето до първото подобрение на симптомите е по-малко с levocetirizine (3 часа) отколкото с desloratadine (4 часа и 15 минути) в една четвърт от пациентите, които са отговорили най-бързо на лечението. Тази тенденция е повторена и в една четвърт от пациентите, отговорили най-бавно на лечението (75 часа и 30 минути за levocetirizine и 106 часа и 45 минути за desloratadine). Пациентите са изразили значително по-голямо удовлетворение от levocetirizine в сравнение с desloratadine още на първата седмица на лечебния период (p=0.012 на първата седмица, p=0.021 на четвъртата седмица).  
 
Коментирайки резултатите, водещият изследовател проф. Paul Potter от University of Cape Town Lung Institute каза: “Хроничната идиопатична уртикария може да бъде омаломощаващо състояние и свързаните физиологични ефекти могат да причинят остър дистрес на пациентите. Това означава, че са необходими бързодействащи, устойчиви и терапевтични възможности. Последните международни консенсуси препоръчват неседативните H1 антихистамини като средство на първи избор за лечение и нашите данни показват, че различните фармакокинетични и фармакодинамични профили на тези лекарства могат също да доведат до различни резултати за пациентите”.  
 
Професор Potter добавя: “Това проучване демонстрира, че в селектирана популация пациенти, levocetirizine 5 mg е значително по-ефективен и по-бързо действащ от desloratadine 5 mg при лечението на симптомите на ХИУ. Ние приветстваме бъдещите изследвания в тази област, за да разберем по-добре клиничната значимост на тези данни”.  
 
В последните десетилетия се наблюдава подчертано повишаване на алергичните заболявания, като много пациенти имат персистиращи симптоми[2,3]. Смята се, че хроничната идиопатична уртикария засяга от 0.1% до 3% от популацията в Съединените Щати и Европа, което е равно на приблизително 14 милиона души в Европейския съюз[4,5]. Мащабни, с директни сравнения клинични проучвания, подкрепени от прогреса в разбирането на механизмите на молекулярно ниво, помагат да се изясни как да се борим по най-добрия начин с тези предизвикателни състояния, които се нуждаят от лечения, които са ефективни, устойчиви и с продължително действие.  
 
Оценката на данните за безопасност показват подобие с установения профил на безопасност на levocetirizine. Страничните ефекти, съобщени по време на проучването с честота от най-малко 1%, в която и да е от терапевтичните групи, са сухота в устата, умора, главоболие и сомнолентност[1].  
 
Бележки на редакторите  
*Хроничната идиопатична уртикария се определя като чести дневни или почти през целия ден прояви на уртики и сърбеж за най-малко 6 седмици, без видима причина.  
 
Скор на тежестта на пруритус съответно:  
0 = липсва;  
1 = лек (наличен, но не смущава);  
2 = умерен (нарушава, но не възпрепятства дневните активности и/или сън);  
3 = тежък/интензивен (нарушава и възпрепятства ежедневните активности и/или сън).  
 
За levocetirizine  
В Европа, levocetirizine 5 mg таблетки са показани за симптоматично лечение на алергичен ринит, включително персистиращ алергичен ринит и хронична идиопатична уртикария при възрастни и деца над 6 години[6]. levocetirizine перорални капки (5 mg/ml) са налични в Европа за симптоматично лечение на алергичен ринит, включително персистиращ алергичен ринит и хронична идиопатична уртикария при възрастни и деца над 2 години[7]. Levocetirizine показва значителна ефективност при облекчаване симптомите на алергичен ринит[8,9,10] включително назална конгестия в клинични и фармакодинамични проучвания[8,9,11]. Levocetirizine е добре поносимо лекарство с нисък процент на нежелани лекарствени реакции при възрастни и деца[9,12,13]. В клинични проучвания при пациенти над 12 години, най-често наблюдавани нежелани реакции са сомнолентност, главоболие, сухота в устата и умора[6,7]. Моля, консултирайте се с кратката характеристика на продукта.  
 
За UCB  
UCB (www.ucb-group.com) е водеща световна биофармацевтична компания, посветила своята дейност на разработването, развитието и пускането на пазара на иновативни лекарства с фокус върху областта на нарушенията на централната нервна система и имунологичните разстройства. С около 12 000 служители в повече от 40 страни, UCB е реализирала приход от 3.6 милиарда евро за 2007 година. UCB е листвана на Euronext Brussels (символ: UCB).  
 
КНИГОПИС:
 
 
1.   Potter PC, Kapp A, Maurer M et al. Comparison of the efficacy of levocetirizine 5 mg and desloratadine 5mg in Chronic Idiopathic Urticaria patients. Allergy 2008; Published Online DOI: 10.1111/j.1398-9995.2008.01893.x  
2.   Green RJ. Inflammatory airway disease. Current Allergy & Clinical Immunology Nov 2003; Vol 16, No 4: 181-186.  
3.   Valovirta E. The voice of the patients: allergic rhinitis is not a trivial disease. Curr Opin Allergy Clini Immunol 2008; 8: 1-9.  
4.   DuBuske LM. Levocetirizine: the latest treatment option for allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria. Allergy Asthma Proceedings 2007; 28(6): 724-734.  
5.   Data derived from http://europa.eu/abc/keyfigures/sizeandpopulation/index_en.htm Last accessed 29.08.08  
6.   MRP Summary of Product Characteristics. Xyzal® 5mg film-coated tablets – Levocetirizine dihydrochloride. August 2007.  
7.   MRP Summary of Product Characteristics. Xyzal® 5mg/ml oral drops, solution, and Xyzal® oral solution – Levocetirizine dihydrochloride. August 2007.  
8.   Day JH, Briscoe MP, Rafeiro E, Ratz JD. Comparative Clinical Efficacy, Onset and Duration of Action of Levocetirizine and Desloratadine for Symptoms of Seasonal Allergic Rhinitis in Subjects Evaluated in the Environmental Exposure Unit (EEU). Int J Clin Pract 2004; 58(2):109-118.  
9.   Potter PC. Levocetirizine is effective for symptom relief including nasal congestion in adolescent and adult (PAR) sensitised to house dust mites. Allergy 2003; 58:893-899.  
10.   Bachert C, Bousquet J, Canonica GW et al. Levocetirizine improves quality-of-life and reduces costs in long term treatment of Persistent Allergic Rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2004 Oct; 114 (4).  
11.   Ciprandi G. Levocetirizine improves nasal symptoms and airflow in patients with persistent allergic rhinitis: a pilot study. Allerg Immunol (Paris) 2005.  
12.   de Blic J, Wahn U, Billard E et al. Levocetirizine in children: evidenced efficacy and safety in a 6-week randomized seasonal allergic rhinitis trial. Pediatr Allergy and Immunol 2005; 16: 267-275.  
13.   Potter PC, for the Paediatric Levocetirizine Study Group. Efficacy and safety of levocetirizine on symptoms and health-related quality of life of children with perennial allergic rhinitis: a double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial. Ann Allergy Asthma Immunol 2005; 95: 175-180.
 
 
 
 
За допълнителна информация, моля свържете се с:  
Ю СИ БИ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
гр. София, ул. "Любата" №15, ап. 10-11  
тел.: (02) 962 30 49, 962 99 20; факс: (02) 962 30 51  
E-mail: office.bulgaria@ucb-group.com; www.ucb-group.com