Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 4 2011

Биологичните средства - нови хоризонти пред лечението на ревматоидния артрит, болестта на Бехтерев и псориатичната артропатия

виж като PDF
Текст A
Д-р Т. АлексиеваПрез последното десетилетие значително нарасна интересът към т.нар. биологични средства за лечение на ревматоидния артрит, болестта на Бехтерев и псориатичния артрит. Те имат за прицел специфични молекули, участващи в имунния и/или възпалителния процес. Към тях се отнасят моноклонални антитела, рекомбинантни цитокини, цитокинови инхибитори и др.

Ревматоидният артрит е имуномедиирано хронично възпалително заболяване. Основна патогенна роля играят антиген активираните Т-клетки, инфилтриращи синовиалната мембрана. Тяхното активиране се последва от серия патологични процеси, водещи до съдова и синовиална клетъчна пролиферация и до хрущялна и костна деструкция.

Текущите лечебни подходи, използващи биологични средства са насочени към следните терапевтични прицели:
1. Струпване на клетки на възпалението.
2. Антигените по повърхността на Т-клетките.
3. Цитокините, техните рецептори и др.

Най-значими днес са научните постижения в третото направление. Установено е, че цитокините ТNF-алфа, IL-1, IL-6 са нов прицел при лечението на ревматоидния артрит, псориатичния артрит, болестта на Бехтерев и други автоимунни заболявания. Получените досега резултати показват редуциране не само на симптомите, но и забавяне на структурните увреждания на ставите. В клиничната практика по света, вкл. и у нас, се наложиха моноклоналните антитела срещу TNF-алфа. Биологичната активност на този цитокин зависи от свързването му към повърхностни рецептори върху макрофаги, фибробласти, хондроцити и ендотелни клетки. Съществуват два вида рецептори за TNF-алфа - по клетъчната повърхност и такива в разтворима форма. Последните са естествен регулатор на активността на TNF.

От тази група биологични средства в клиничната практика се прилагат следните препарати:
1. Etanercept (Enbrel).
2. Infliximab (Remicade).
3. Adalimumab (Humira).

Тук ще се спрем главно на препарата Еnbrel. Той представлява разтворим рецептор на TNF, който се свързва компетитивно с TNF-алфа и TNF-бета в циркулацията и така блокира тяхното взаимодействие със сътветните рецептори по клетъчната повърхност. По този начин се предотвратява сигналът към клетката, който води до освобождаване на провъзпалителни цитокини като IL-1 и IL-6. Така се разрушава цитокиновата каскада, виновна за възпалението.

Enbrel е показан за лечение на активен ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и активен псориатичен артрит.

Прилага се и при ювенилен хроничен артрит при деца на възраст 4-17 години, когато липсва адекватен отговор или е налице непоносимост при лечение с Метотрексат.

При възрастни болни се прилага в доза 25 mg два пъти седмично подкожно. При деца и юноши дозата е 0.4 mg/кg телесно тегло. Многобройните клинични проучвания на Enbrel показват бързо и трайно повлияване на болестната активност при пациенти с ранен активен ревматоиден артрит и при тези рефрактерни на лечение с БПАРС (болестопроменящи антиревматични средства).

Традиционно използваните БПАРС (Резохин, Метотрексат, Салазопирин) имат недостатъка, че терапевтичният им ефект се изявява късно - след няколко месеца. Освен това при дългосрочно приложение невинаги се получава задоволителен ефект. Значителна е и честотата на наблюдаваните странични явления. Всичко това води до прекъсване на лечението при голяма част от болните след 2-5-годишно лечение. В този смисъл по-бързият и траен ефект на Enbrel го прави обещаваща алтернатива при ревматоидния и псориатичния артрит, както и при болестта на Бехтерев.

Лечението с препарата намалява прогресирането на рентгеновите промени а също и води до редуциране или спиране на съпътстващата терапия с кортикостероиди. Въз основа на наличния клиничен опит с приложението на Enbrel през последните няколко години могат да се направят следните заключения:
1. Enbrel е нова и надеждна терапевтична алтернатива при ревматоидния артрит, болестта на Бехтерев и псориатичната артропатия.
2. Прилага се и при възрастни и при деца с ЮХА.
3. Понася се много добре. Наблюдаваните странични реакции рядко водят до прекъсване на лечението.

В заключение: Биологичните средства са една обещаваща алтернатива при лечението на ревматоидния артрит, болестта на Бехтерев и псориатичната артропатия.