Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2015

Перкутанна реваскуларизация при остра мезентериална тромбоза в Специализирана болница за активно лечение по кардиология – гр. Ямбол

виж като PDF
Текст A
д-р М. Стойнев1, д-р Д. Мицов1, д-р Г. Стефанов2, доц. д-р З. Каменова1
1Специализирана болница за активно лечение по кардиология – гр. Ямбол
2МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. ЯмболМезентериалната исхемия може да бъде остра, хронична и обострена хронична. Острата чревна исхемия се изявява при критично редуциране на кръвотока и перфузията в чревния тракт. Това е относително рядко състояние - под 9 на 100 000 годишно. Хирургичното му лечение, въпреки своите съвременни постижения, все още се асоциира с 60-70% смъртност. Една от основните причини за това е късното поставяне на коректна диагноза и последващото хирургично лечение.

Причините за остра мезентериална исхемия могат да бъдат:

 • Емболи (в 50% от случаите): със сърдечен произход - при предсърдно мъждене, клапни пороци, тромбози в сърдечните кухини, аортни причини, тумори, ятрогенни емболизации, мастни емболизации.
 • Тромбози (in situ) (в 25% от случаите): остра оклузия при хронична мезентериална исхемия, васкулити, фибромускулна дисплазия, травми, дисекации, употреба на кокаин.
 • Неоклузивна мезентериална исхемия (в 20% от случаите): при сърдечна недостатъчност, кардио-пулмонален байпас, системна хипотония, септичен шок.
 • Мезентериална венозна тромбоза (в 5% от случаите): при коагулационни нарушения, паранеопластичен синдром, панкреатит, портална хипертония, предхождаща склеротерапия при варици на хранопровода, постоперативни травми, прием на орални контрацептиви.
 • Извънсъдови причини: сраствания, инкарцерирала херния, волвулус, инвагинация.

Гастроинтестиналното кръвоснабдяване се осъществява от: трункус целиакус, артерия мезентерика супериор и артерия мезентерика инфериор. Техните клонове осъществяват автоанастомози, както и анастомози помежду си и с клонове на илиака интерна, като така се осигурява колатерално кръвоснабдяване (Фиг. 1).

а.mesenterica superior                       a.mesenterica inferior                колатерални връзки

Критични стенози може да се образуват и в трите основни съда и пациентът да остане асимптомен, поради екстензивната колатерализация.
Острата мезентериална исхемия най-често се причинява от тромботична или емболична оклузия на артерия мезентерика супериор, което е животозастрашаващо състояние, тъй като се засяга кръвоснабдяването на по-голямата част от тънките черва и дясната част на дебелото черво.
Редуцирането на чревното кръвообращение води до хипоксемия, тъканна хипоксия, анаеробен метаболизъм, натрупване на токсични продукти в екстравазалните пространства - вазодилатация, стаза, агрегация, микротромбози, изключване на микроциркулацията и некрози, тежка токсемия и дехидратация в резултат на ексудата в перитонеалната кухина, което може да предизвика остър шок, кома и смърт, бактериалната транслокация, синдрома на системния възпалителен отговор и реперфузионните увреждания екзацербират исхемичните щети на интестиналната микроциркулация. Острата пълна оклузия на артерия мезентерика супериор обикновено води до хеморагичен инфаркт и гангрена на определен участък от червата, според областта, кръвоснабдявана от оклудираната артерия, и води до локализиран или дифузен перитонит, който често е фатално състояние.
Клиничната картина е разнообразна, неспецифична, имитира други коремни заболявания, което води често до погрешно диагностициране и лечение в началните етапи на мезентериалната исхемия и късно поставяне на правилната диагноза и започване на коректното лечение, най-често едва в стадия на развит перитонит. Развитието може да бъде остро, подостро, хронично и фудроянтно. 

Най-общо клиничната изява включва:

 • Коремна болка (ангина абдоминалис) при 100% от случаите.
 • Гадене при 44-58%.
 • Диарични изхождания при 35-49%.
 • Повръщане при 35-49%.
 • Тахикардия - СЧ>100 у./мин. при 33-47%.
 • Ректално кръвотечение при 16-19%.
 • Запек при 7-18%.

При физикалния преглед - не винаги лека треска, тахикардия, коремен дискомфорт, понякога резистентност, приглушена перисталтика, подуване на корема, кръв в изпражненията. Има несъответствие между силните коремни болки и относителната липса на палпаторна находка. По-късно в хода на заболяването парацентезата може да демонстрира кървава перитонеална течност.
Патологичният процес преминава през три стадия с прогресиране на клиничната картина и влошаване на общото състояние и прогноза.

 1. Стадий на исхемия: първоначално със слаби коремни болки, колики, впоследствие засилващи се, понякога с гадене, повръщане, обстипация, при палпаторно неболезнен корем, отрицателен Блумберг.
 2. Стадий на чревен инфаркт: със силни коремни болки („крещят от болки“), гадене, повръщане, диарични изхождания, ускорена перисталтика, мек корем, Блуберг отрицателен, болки при дълбока палпация, впоследствие с влошаване на общото състояние, увреждане на жизненоважни органи, хиповолемия, шок, кардиодилатация, сърдечна слабост, хеморагична инфилтрация на чревната стена, инфектиране на чревната стена и висцералния перитонеум, инфектиране на венозната кръв, диарични изхождания с цвят на малиново желе, при липса на изразена палпаторна болка. Чревният инфаркт се развива до 3-4 часа, чревната некроза до 6 часа.
 1. Стадий на перитонит: през който болките стават постоянни, но болните се успокояват („мнимо благополучие“), което води до отказ от операция. Настъпва контаминация и възпалителен процес по висцералния и париеталния перитонеум. Блумберг е положителен, перкуторна болка по целия корем, повръщане на кафеникави материи, дефекация с цвят на малиново желе, глуха перисталтика. През терминалната фаза - тежка интоксикация, полиорганна недостатъчност, септичен шок, прострация, делириум, тахипнея, цианоза, анурия, хипотония, балониран корем, слаби реакции на палпация и перкусия, липсва мускулен дефанс, фекулентни повръщания, виолетово червени фекалии, не се чува перисталтика. Настъпва смърт до 48 часа.

Лабораторни изследвания: РТ, аРТТ, пълна кръвна картина, Na, K, Cl и биохимични изследвания за метаболитна ацидоза. Те са неспецифични, често е налична левкоцитоза с олевяване и повишена лактатдехидрогеназа. D-димерът е повишен при тромбоемболична оклузия на а. мезентерика супериор. Нормалните му нива биха могли да изключат остра мезентериална исхемия.
Рентгенографията е с неспецифична находка: липса на чревни газове, раздути черва, изтъняване на чревната стена, хидроаерични нива.
Аксиалната компютърна томография демонстрира липса на свободен лумен на а.мезентерика супериор и/или нейните клонове, фокално или сегментно изтъняване на чревната стена, некротичен мурален газ (пневматозис интестиналис), илеус, свободна течност, газ във вена порте/интрахепатален газ, свободен газ в коремната кухина, субмукозен оток или хеморагия.
Ехографски може да се демонстрира кръвотокът в артерия и вена мезентерика супериор, но не може да се оценят страничните клонове или чревната стена.
Може да се извърши интраоперативен доплер и ядрено-магнитен резонанс.
Ангиографията се използва с диагностична и терапевтична цел. Може да бъде предоперативна, интраоперативна и постоперативна. В АP (предно-задна) проекция се визуализират колатералните пътища, докато в латерална проекция се визуализират остиумите на висцералните клонове. Емболията обикновено се „загнездва“ точно след изхода на средната колична артерия, където калибърът на а.мезентерика супериор рязко се стеснява и впоследствие се разделя към горния йеюнум и колон трансверзум.
Лапароскопията осигурява определяне на границите на чревния инфаркт, ревизия на мезентериалните артерии и вени, интраоперативна ангиография.
Лечението на острата мезентериална тромбоза включва медикаментозно, ендоваскуларно и хирургично. Използват се глюкагон, папаверин срещу вазоспазъма, норадреналин, добутамин, инфузионни разтвори срещу шока, антикоагуланти, антибиотици, перитонеален лаваж и диализа. Ендоваскуларното лечение включва ендоваскуларна тромбектомия, балонна дилатация, стентиране, интралуминално папаверин и тромболиза. Хирургичното лечение включва хирургична тромбектомия със или без резекция на инфарциран чревен сегмент според чревния виабилитет, байпасиране, артериална реконструкция. Препоръчва се и втора лапаротомия за оценка на чревния виабилитет.
Прогнозата при остра оклузия на артерия мезентерика супериор е лоша - смъртността достига 60-80% въпреки лечението. Общата преживяемост достига 59% на 90 ден, 43% на първата година и 32% на третата година от оклузията. За пациентите, които преживеят острата фаза, рискът от ретромобоза е висок, а качеството на живота може да е влошено завинаги от изцяло парентерално хранене поради синдрома на късите черва.
Данни на Medicare (US) за 2000-2006 г. показват, че 64.5% от пациентите с остра мезентериална исхемия се лекуват с отворена хирургия (емболектомия, ендартеректомия, байпас) срещу 35.5%, които се третират с ендоваскуларни техники. След 2006 г. почти 50% се лекуват ендоваскуларно и 50% хирургично.
Резекция на чревни сегменти се налага сигнификантно по-малко при лекуваните ендоваскуларно – при 28% срещу 37% при оперираните. Вътреболничната смъртност е 16% след ендоваскуларно лечение и 39% след хирургично, при по-висока обща морбидност и по-дълъг болничен престой след хирургична интервенция.
В СБАЛК – гр. Ямбол, предвид кардиологичната и в по-малка степен периферно-съдова насоченост, случаите с мезентериална тромбоза са казуистика. При един пациент бе осъществена успешна реваскуларизация, при един бе направен неуспешен опит за ангиопластика, след което бе трансфериран за хирургично лечение, при двама бе осъществена само ангиография за доказване на диагнозата поради давността на оплакванията, след което бяха трансферирани за оперативно лечение, при един пациент бяха диагностицирани критични стенози на а. мезентерика инфериор, с добра колатерализация от а. мезентерика супериор без субективни оплаквания (Фиг. 2).

Фиг. 2. Стенози на а.mesenterica inferior.

Представяме пациент - мъж на 74 г. с остро настъпили силни коремни болки, гадене и повръщане, започнали 3 часа преди и персистиращи при хоспитализацията. След преглед в спешното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол, трансфериран в СБАЛК – гр. Ямбол за предоперативна периферна ангиография поради подозирана мезентериална тромбоза. Пациентът бе с преживян исхемичен мозъчен инсулт преди 1 година, миокарден инфаркт с СТ елевация, третиран с pPCI-балонна дилатация на постеродесцендентния клон на дясната коронарна артерия и имплантация на постоянен пейсмейкър 5 месеца преди това в друга болница. С налични рискови фактори: захарен диабет 2 тип, дислипидемия, артериална хипертония, бивш пушач. От статуса: АН - 130/90 mmHg, СЧ - 75/мин., ЕКГ - пейсмейкърен ритъм, с изпотяване, болка и минимална абдоминална резистентност при палпация, вяла перисталтика. На абдоминална рентгенография - с няколко хидроаерични сенки. От лабораторните изследвания: WBC - 10; D-dimer – 1 200; CK - 355; CK-MB - 32; Troponin <0.20 (реф. <0.60); амилаза - 209; К - 143; Cl - 99.
Осъществена бе спешна ангиография на мезентериалните артерии на 15-та минута от хоспитализацията. Използван бе достъп през дясна феморална артерия с артериален интродюсер 6Fr и катетър JR4/5Fr. Визуализира се тромботична оклузия на а.мезентерика супериор, при проходима а. мезентерика инфериор (Фиг. 3).

Фиг. 3. Оклузия на а.mesenterica superior.

Предвид давността на оплакванията и коморбидността, съвместно със съдовия хирург и интервенционалния екип, бе взето решение за ендоваскуларен опит за реканализация на оклудираната артерия. През феморалния достъп бе пласиран водещ катетър IM/6Fr, аплицира се Хепарин 7000 Ui и впоследствие 2000 Ui интраартериално. Пласираха се коронарни водачи BMW и PT2 0.014” през оклузията. Осъществиха се многократно тромбаспирации с аспирационен катетър Eliminate (Фиг. 4).

Фиг. 4. Тромбаспирация с аспирационен катетър.

 

Аспирираха се множество червени тромби, с неколкократно запушване на аспирационния катетър, налагащо изваждане и промиване извън пациента.
Реализира се постепенно реканализиране с водачи и тромбаспирация на страничните клонове. Осъществи се дилатация с балон 1.1/15 mm, 1.5/20 mm и 2.5/20 mm в разклоненията, в които аспирацията не бе оптимална или аспирационният катетър не можеше да се пласира (Фиг. 5).

 

Фиг. 5. Дилатация с балон в клоновете на а.mesenterica superior.

 

След тези дилатации коремните болки изчезнаха. Финален резултат - реканализация на а. мезентерика супериор и нейните клонове (Фиг. 6).

Фиг. 6. Финален резултат- реканализация на а.mesenterica sup. и нейните клонове.

 

Краен ангиографски резултат - не „коронарно перфектен“ (резултатът, търсен при коронарните интервенции), но поради изчезването на коремната болка и резистентност заедно с хирурга бе взето решение интервенцията да приключи. Рентгеново време е 28 мин., използвано контрастно вещество – 300 ml. Не бе използван фибринолитик, поради възможността за отворена хирургична интервенция по всяко време след ангиопластиката, както и поради риска от чревен кръвоизлив при наличие на инфарцирани чревни бримки. Артериалният интродюсер бе фиксиран за последващо използване на достъпа при необходимост и за да не бъде прекратена интравенозната инфузия с хепарин.
Пациентът бе трансфериран веднага след процедурата в хирургичното отделение на МБАЛ Ямбол. Той бе мониториран и наблюдаван за необходимостта от спешна хирургична интервенция и/или експлоративна лапаротомия. Но тъй като пациентът се възстановяваше много добре - без коремни болки и резистентност, с добра перисталтика и отделяне на газове, подобряване на лабораторните резултати, не бе извършена оперативна интервенция. Лечението продължи с инфузии на разтвори, вазодилататори, спазмолитици, антикоагуланти, инсулин, застъпване със синтром по схема.
Пациентът бе раздвижен на 20-ия час след процедурата, захранен на втория ден и изписан на петия ден след ангиопластиката без оплаквания. Терапия за вкъщи: синтром по схема според inr, клопидогрел, агапурин, инсулин.     
След 50 дни, поради леки коремни болки и риска от рецидив, пациентът бе насочен от хирург за нова диагностична ангиография на мезентериалните артерии. И резултатът - проходимостта на мезентериалните артерии и кръвотокът бе дори по-добър от непосредствения след ангиопластиката (Фиг. 7).   

Фиг. 7. Ангиография на а.mesenterica superior след 50 дни.

 

Заключение

Ранното разпознаване и интервениране на острата мезентериална исхемия е жизненоважно. Потенциалът за чревния виабилитет е почти 100%, когато симптомите са от по-малко от 12 часа, 56%, ако са от 12 до 24 часа, и само 18%, ако симптомите останат неразпознати над  24 часа преди уточняване на диагнозата.
Контрастната ангиография е важна за ранната диагностика, планирането и осъществяването на лечението. Предимствата на ендоваскуларния подход са възможността да замести или намали нуждата от отворена хирургична реконструкция на оклудираната артерия. Предимствата на отворената хирургия е оценката на чревния виабилитет, откриване на причината, реваскуларизация и евентуално резекция на инфарцираните чревни сегменти. Втора „second- look“ интервенция позволява преоценка на чревния виабилитет и последваща чревна резекция при нужда.
Острата оклузия на а. мезентерика супериор, въпреки че е рядка, си остава заболяване с трудно и късно разпознаване, висока смъртност и инвалидизация. При наличие на перитонит е необходима спешна операция с чревна резекция. В ранната фаза, при налични ендоваскуларни възможности, оптималния метод на избор е ендоваскуларен опит за реваскуларизация, без да се отлага отворената  хирургична интервенция при неуспех.
Ендоваскуларното лечение е извършено в първите часове е с по-добри ранни и късни резултати, по-малка травматичност и инвалидизация, по-бързо възстановяване, липса на синдром на късите черва, по-кратка хоспитализация.
Изборът на стратегия за лечение трябва да е екипно решение (team decision), включващо хирург, ендоваскуларен интервенционалист и специалист от интензивно отделение, взето заедно и на всеки един етап от лечението.
Парадигмата за острата мезентериална исхемия от миналото, че „диагнозата е невъзможна, прогнозата безнадеждна и лечението безполезно“, през последните години се трансформира в предизвикателството на ранната диагноза и подобряване на прогнозата при навременно и подходящо лечение.        

Книгопис

 1. AGA Technical Review on Intestinal Ischemia, Gastroenterology 2000;118:954–968
  2. Аmerican Gastroenterological Association. Мedical position statement: Guidelines on intestinal ischemia.
  3. Block TA, Acosta S, Björck M, Endovascular and open surgery for acute occlusion of the superior mesenteric artery. J Vasc Surg. 2010 Oct.
  4. Chat V Dang, MD; Chief Editor: John Geibel, MD, DSc, Acute Mesenteric Ischemia Treatment & Management.
  5. Dr Bruno Di Muzio and Dr Frank Gaillard et al, Acute superior mesenteric artery occlusion.
  6. Foley M. I., Moneta G. L., Abou-Zamzam A. M., Jr., Edwards J. M., Taylor L. M., Jr., Yeager R. A. et al. Revascularization of the superior mesenteric artery alone for treatment of intestinal ischemia. J Vasc Surg, 2000, 32 (1) : 37-47.
  7. Gregory Mishkel, MD, FRCPC, FACC, FSCAI, Treating Mesenteric Ischemia.
  8. Manju Kalra, MBBS1Evan J. Ryer, MD1Gustavo S. Oderich, MD1Audra A. Duncan, MD1, Thomas C. Bower, MD1Peter Gloviczki, MD11Mayo Clinic, Rochester, MN, USA, Manju Kalra, MBBS, Division of Vascular and Endovascular Surgery, Mayo Clinic Contemporary Results of Treatment of Acute Arterial Mesenteric Thrombosis. Has Endovascular Treatment Improved Outcomes?
  9. Saim Yilmaz, MD; Alihan Gu¨ rkan, MD*; Okan Erdog˘ an, MD*; Timur Sindel, MD; Kag˘ an C¸ eken, MD; and Ersin Lu¨ leci, MD, Departments of Radiology and *Surgery, Akdeniz University School of Medicine, Arapsuyu, Antalya, Turkey, Endovascular Treatment of an Acute Superior Mesenteric Artery Occlusion Following Failed Surgical Embolectomy.
  10. TJ Cleveland, S Nawaz and PA Gaines, Mesenteric arterial ischaemia: diagnosis and therapeutic оptions. Vasc Med 2002 7: 311.
  11.Uflacker, Renan. Atlas of Vascular Anatomy: An Angiographic Approach, 2nd Edition.

  12.Woosup M. Park, MD,a Peter Gloviczki, MD,a Kenneth J. Cherry, Jr, MD,a John W. Hallett, Jr, MD,a Thomas C. Bower, MD,a Jean M. Panneton, MD,a Cathy Schleck, BS,b Duane Ilstrup, MS,b William, S. Harmsen, MS,b and Audra A. Noel, MD,a Rochester, Minn, Contemporary management of acute mesenteric ischemia: Factors associated with survival.

  13.Доц. Д-р Н.Недков, д-р И.Руменов. Остри нарушения на мезентериалното кръвообръщение .