Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 7 2017

Изследване на индекса на телесна маса при възрастни болни с остър исхемичен мозъчен инсулт

виж като PDF
Текст A
Даниела Арабаджиева1, Ара Капрелян1, Силва Андонова2, Александра Цукева1, Дарина Георгиева1, Невена Радева1
1Многопрофилна първа клиника по нервни болести; 2Втора клиника по нервни болести с отделение по интензивно лечение на нервните болести, Катедра по нервни болести и невронауки, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна


В статията се представят някои корелации между наличието на затлъстяване, оценено посредством индекса на телесна маса, и някои метаболитни показатели при възрастни болни с исхемичен мозъчен инсулт.

Индексът на телесна маса (ИТМ) е важен критерий за наличието на наднормено тегло и затлъстяване и играе несъмнена роля като основен показател за обективна оценка на сърдечно-съдовия и мозъчно-съдовия риск. Докато редица други параметри за оценка на затлъстяването се прилагат масово в световната научна практика при болните с остър исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ), на ИТМ се обръща сравнително по-малко внимание.

Целта на това проучване е да се анализират корелациите между стойностите на ИТМ и някои основни показатели на глюкозния, липидния и белтъчен метаболизъм при възрастни болни с ОИМИ.


Материал и методи

Стойностите на ИТМ и на кръвната захар, ОХ, LDL-Х, HDL-Х, триглицеридите, креатинина и уреята са анализирани при 78 възрастни болни – 39 мъже и 39 жени, с ОИМИ. Те са хоспитализирани в Катедрата по нервни болести и невронауки на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, през 2013 г. Данните са обработени статистически с помощта на вариационен, корелационен (коефициент на Пирсън) и клъстърен анализ с програмния продукт SPSS, version 13.0.


Резултати и обсъждане

Средната стойност на ИТМ е 26.61, стандартното отклонение – 2.71, мак­сималната стойност – 34.02, а минималната – 18.08. Касае се за т.нар. състояние на „предзатлъстяване“ (при стойности на ИТМ между 25.00 и 29.99).

Както се вижда на Табл. 1, налице са слаби положителни или отрицателни корелации между ИТМ и показателите на метаболизма при болните с остър ИМИ (r=-0.286 – между ИТМ и HDL-Х; r=-0.158 – между ИТМ и триглицеридите; r=-0.152 – между ИТМ и ОХ; r=-0.148 – между ИТМ и LDL-Х; r=0.114 – между ИТМ и глюкозата).

Таблица 1: Корелации между ИТМ и някои метаболитни показатели при болните с ОИМ

 

ИТМ

кр, захар

ОХ

HDL-Х

LDL-Х

ТГ

креат,

урея

ИТМ

1

0,114

-0,152

-0,286

-0,148

0,064

0,024

0,035

 

По отношение на ИТМ болните са почти равномерно разпределени по пол. Броят (52) и относителният дял (66.67%) на болните с предзатлъстяване (с ИТМ между 25.00 и 29.99) са значителни. Мъжете със затлъстяване от първа степен (с ИТМ между 30.00 и 34.99) са три пъти повече от жените (Табл. 2).   

Таблица 2: Разпределение на болните с ОИМИ според стойностите на ИТМ

Болни/ИТМ

<18,50

18,50-24,99

25,00-29,99

30,00-34,99

n

%

n

%

n

%

n

%

мъже

1

1,28

7

8,97

25

32,05

6

7,68

жени

0

0

10

12,82

27

34,62

2

2,56

общо

1

1,28

17

21,79

52

66,67

8

10,24

 

Нашите данни убедително свидетелстват за сравнително нездравословен начин на живот (непълноценно хранене, слаба физическа активност и пр.).

ИТМ като един от обективните показатели за наднорменото тегло и затлъстяването играе несъмнена роля като риск за развитието на ОИМИ[7]. ИТМ е независим рисков фактор за ОИМИ при мъжете и жените. Тази асоциация се опосредства от артериалната хипертония, захарния диабет и други сърдечни заболявания[6]. Установява се обратна асоциация между стойностите на ИТМ и риска за развитието на ОИМИ при болните със захарен диабет от тип 2[1], както и между ръста и този риск, която се засилва при лицата с ИТМ <23 kg/m2[3]. Налице е взаимна зависимост между ИТМ и дебелината на каротидната интима-медия, които са важни рискови фактори за ОИМИ[4]. Посредством стратифициране по отношение на ИТМ се открива статистически значима асоциация между кратката продължителност на съня и симптоматиката на ОИМИ само при лицата на средна и в напреднала възраст, които са с нормални стойности на ИТМ, при нестандартизирани и при напълно стандартизирани модели[2]. Силно изразеното затлъстяване е свързано с повишена смъртност след ОИМИ при болните на средна и в напреднала възраст. Пациентите с ИТМ от 35 kg/m2 са с най-нисък риск от смърт, докато тези с по-високи или по-ниски стойности на ИТМ са с по-висок риск от смърт[5].


Заключение

Нашето изследване показва необходимостта от редовно проследяване на телесното тегло и показателите на липидния и глюкозен метаболизъм при болните във възрастта над 50 г., особено при наличие на сърдечно-съдов риск, с цел ефективна профилактика на ОИМИ още в рамките на общата клинична практика.

 

 

 

  
книгопис:
1.    Li W, Katzmarzyk PT, Horswell R, et al. Body mass index and stroke risk among patients with type 2 diabetes mellitus.- Stroke, 46, 2015, No 1, 164-169.
2.    Ruiter Petrov ME, Letter AJ, Howard VJ, Kleindorfer D. Self-reported sleep duration in relation to incident stroke symptoms: nuances by body mass and race from the REGARDS study.- J. Stroke Cerebrovasc. Dis., 23, 2014,No 2, e123-132.
3.    Shimizu Y, Imano H, Ohira T, et al.; CIRCS Investigators. Adult height and body mass index in relation to risk of total stroke and its subtypes: the circulatory risk in communities study.- J. Stroke Cerebrovasc. Dis., 23, 2014, No 4, 667-674.
4.    Singh AS, Atam V, Patel ML, et al. Carotid intima media thickness as a reflection of generalized atherosclerosis is related to body mass index in ischemic stroke patients.- N. Am. J. Med. Sci., 5, 2013, No 3, 228-234.
5.    Skolarus LE, Sanchez BN, Levine DA, et al. Association of body mass index and mortality after acute ischemic stroke.- Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes, 7, 2014, No 1, 64-69.
6.    Wang C, Liu Y, Yang Q, et al. Body mass index and risk of total and type-specific stroke in Chinese adults: results from a longitudinal study in China.- Int. J. Stroke, 8, 2013, No 4, 245-250.
7.    Wang HJ, Si QJ, Shan ZL, et al. Effects of body mass index on risks for ischemic stroke, thromboembolism, andmortality in chinese atrial fibrillation patients: a single-center experience.- PLoS One, 10, 2015, No 4, e0123516.