Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 12 2019

Стратегии за подобряване лечението на астмата

виж като PDF
Текст A
Наличието на ясна цел, обратна връзка от вашия екип и прости приспособления като процес за проследяване на астма, могат да помогнат на вашата практика да следва протоколите за терапия на това заболяване. Колко надеждна е практиката ви при прилагането на настоящите насоки за диагностициране и проследяване на астмата? Тази статия очертава стъпките и приспособленията, които помагат за намиране на най-добрите решения, за да ви помогне да постигнете тази цел.


Оценка на придържането към протоколите за лечение на астма

Първите стъпки на авторите са били разработване на ясно разбиране на консенсусите за астма, свеждането им до важните точки за представяне пред медицинския персонал и определяне на начините, по които настоящата практика се отклонява от тези насоки.

За да постигнат последното, екипът създадал прост инструмент за преглед на пациентската документация, а мениджърът – проекти за подобряване на качеството. Студент по медицина, нает специално за проекта, проверил 100 картона на пациенти. Въпреки че отнело доста време, този процес разкрива редица важни неща. Научихме, че много от нашите пациенти с астма често са наблюдавани от колеги, различни от техния доставчик на първична медицинска помощ поради епизодичния характер на спешните посещения, които са често срещани при астма и заради краткото работно време на повечето лични лекари. Лошата приемственост води до неадекватни грижи, включително непоследователно проследяване и лошо спазване на препоръчаните насоки по отношение на оценките на тежестта, използване на контролиращите лекарства, ежегодни противогрипни ваксинации и други. Трудно се намират предишни записки от посещения при астматичен пристъп и текущият план за лечение. Често е бил иницииран временен план за лечение, но препоръчаното последващо посещение не се е случвало. Обучаването на пациентите е било ограничено, тъй като много посещения са били кратки, спешни срещи за лечение на обостряния.

Резултатът често е лошо контролирана астма, с неефективно самоуправление от страна на пациента.

Става ясно, че ако искаме да повишим нашата надеждност при прилагането на съвременните протоколи, ще трябва да създадем система, която да улесни доставчиците да правят правилните неща. Това ще изисква екипни усилия, като се разчита значително на сестринския персонал и на инструментариума, създаден да стимулира събирането на съществена информация.


Провеждане на интервенции

Въз основа на преглед на литературата и насоките плюс констатациите от проведеното изучаване на пациентската документация, авторите се опитват да направят следното:

 • Подобряване честотата, с която доставчиците определят и записват тежестта на астмата, увеличаване употребата на спирометрия за диагностициране на астма.
 • Задължително измерване на ВЕД при всяко посещение.
 • Препоръчване на пациентите с астма всяка зима да се ваксинират против грип.
 • Информиране и активизиране на пациентите да участват в контролирането на астмата чрез планове за действие и проследяване на ВЕД в дома.


За да постигнем тези цели, са разработени различни интервенции:

 • Установяване на целевите пациенти. Разработен е регистър за астма. Той представлява списък на всички пациенти с болестта, създаден чрез изтегляне на данни от софтуерната програма на практиката с критерии кодове за астма. След това се отбелязват папките на тези пациенти за по-лесно идентифициране, дори когато влизат по други причини и улеснява проверяването им в края на деня.
 • Самооценка, извършена от пациента. Когато нашият медицински персонал идентифицира тези пациенти, те са помолени да попълнят формуляр за самооценка. Последният служи за множество важни цели: Първо, той помага да се гарантира, че поемаме по-самоотвержена роля в управлението на астмата, като я адресираме, дори ако пациентът идва за проблеми, несвързани с астмата. Второ, това е в съответствие с духа на модела за продължителна грижа, тъй като той предизвиква пациентите да бъдат по-активни в грижите за самите себе си. Трето, това помага на нашата практика да идентифицира възможностите за интервенция като попълване на рецептите, осигуряване на пиков разходомер и насърчаване на използването му или осигуряване на обучение на пациентите.
 • Напомняния за насочено проследяване на тези пациенти. За да улесним служителите си с програма, ориентирана към насоките, се разработва информационен лист за проследяване на астмата. При всяко посещение медицинският персонал, който настанява пациента, отговаря за започване попълването на информационния лист. Попълва се възможно най-много от него, преди докторът да продължи прегледа.

Формулярът включва също напомняния за измерване на пиков поток, грипна ваксинация и пневмококова полизахаридна ваксина (PPSV).

Формата е предназначена да се използва до четири посещения, така че лекарят да може да идентифицира тенденциите и да може да разбере с един поглед какви потребности от обучение трябва да бъдат предприети или да се насрочат още за този пациент. На гърба на формуляра се отпечатват диагностичните критерии за оценка на тежестта и обобщение на наличните лекарства от всеки клас с полезни данни за дозировката.

 • Специализирани медицински сестри. Правилното използване на създадения информационен лист разчита на медицински персонал, който да бъде конкретно ангажиран с грижите за пациенти с астма и да им предоставя допълнително обучение.
 • Вътрешни самопроверки. По време на проекта се проследява документация за оценката на тежестта на астмата, най-добър ВЕД на всеки пациент. След оценка на резултатите се наглася терапията както следва. Този одит се провежда от ръководителя на медицинските сестри на ежедневна база и се събира полезна обратна връзка, което води до бързо достигане на 100-процентово изпълнение на заложените цели.

Програмата за подобрена грижа за астма е успешно реализирана в голяма база за специализация за фамилни лекари. Очаква се дори малките практики да намерят тази проста, но систематична интервенция лесна за изпълнение. По същия начин тя може да бъде адаптирана към практика, която използва електронна система за документация чрез създаване на напомняне, което показва пациентите, които имат астма.

Ние осъзнаваме, че предвид темповете и изискванията към практиките на семейната медицина, преструктурирането на практиката представлява огромно предизвикателство. Необходими са значителни усилия за преодоляване на статуквото. Тези, които са в малки практики, могат да смятат, че имат ограничени ресурси, за да отделят подобни усилия, докато тези в по-големите практики са по-склонни да се сблъскат с предизвикателства за приемственост.

Независимо от типа на практиката, повтарящият се процес от последователни малки промени, може да доведе до съществена промяна във времето. Само задаването на въпроса „Какво можем да направим до следващия вторник?“ вероятно ще доведе до измеримо подобрение.

Например, редовното измерване и документиране на ВЕД може да се започне първо като пилотно тестване на един пациент от един лекар на ден. Кратка дискусия в края на деня между лекаря и персонала вероятно ще разкрие до каква степен това е полезно и дали възникват проблеми. Тези резултати могат да бъдат използвани за планиране на следващото изследване, тъй като процесът ще се подобрява и усъвършенства.


Ключове към успеха

Подобна програма за подобряване на астмата би била успешна, в случай че:

 • Обхватът на програмата е ясно дефиниран. Прилагане на основани на доказателствата насоки за общото хронично състояние.
 • Лекарите и медицинските сестри са ангажирани с програмата.
 • Разбирането на важността на визията, планирането и ангажираността.