Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Изследване in vitro на антивирусните свойства на лекарството Инфлуцид срещу циркулиращи щамове на човешки грипни вируси А и В, както и на неговите цитопротективни свойства, 2019-2020 г.

виж като PDF
Текст A
E.И. Бурцева, A.A. Манукин, E.A. Гушчина, Н.В. Бреслав, E.A. Mукашева, O.В. Пянков, С.A. Боднев, M.Ю. Еропкин 
„Национален изследователски център по епидемиология и микробиология Н.Гамалея, към МЗ на Руската федерация“


Неклинично контролирано проспективно проучване

Материали и методи на проучването

Класически вирусологични контролирани проучвания с използване на настоящи щамове на човешки грипни вируси:

 • A/Moсква/225/2019 (H1N1)pdm09
 • B/Moсква/17/2019)

Антивирусните и цитопротективни (спрямо вируси, противовирусни и антипиретични лекарства) свойства на Инфлуцид са оценени чрез:

 • промяна на логаритъма на тъканната цитопатична инфектираща доза, която причинява увреждане на 50% от клетките (lgTCID50)
 • промяна на оптичната плътност при използване на тетразолиеви багрила.

 РЕЗУЛТАТИ:

1. Инфлуцид не уврежда клетките

Инфлуцид в широк диапазон от концентрации (0,125-1,0%) няма цитотоксичен ефект при продължително въздействие (48 часа). Оценка чрез инвертен микроскоп и колориметричен метод.

 Инфлуцид не уврежда клетките

2. Инфлуцид потиска вирусната репликация

 Инфлуцид в различни  концентрации  (0,125%;  0,25%;  0,5%; 1,0%) потиска репликацията на човешки грипни вируси А и В (A/Москва/225/2019 (H1N1)pdm09 и B/Москва/17/2019) при приложение в лечебна схема. Оценка чрез оптична плътност след 24-48 часа въздействие – фиг.1, а и б

 

Антивирусната активност на Инфлуцид демонстрира зависимост от дозата.

3. Инфлуцид осигурява вирусоцидно действие

Вирусоцидно действие на Инфлуцид срещу пандемичен грипен вирус А/IIVMoсква/01/2009 (H1N1)pdm09.

 • Оценява се инфекциозната активност на вируса, изложен на въздействието на Инфлуцид в концентрации 1,0%, 5,0%, 10% в сравнение с отрицателна контрола (интактен вирус) след инкубация за 3 и 24 часа.
 • Инфекциозният титър на вируса се определя чрез реакция хемаглутинация.
 • Инфлуцид намалява инфекциозните титри във всички изследвани концентрации.
 • При началната действаща концентрация 1,0% вирусният титър намалява с 0,5 lgTCID50.
 • Максимално намаляване на инфекциозния титър (1,6 lgTCID50) сравнение с отрицателната контрола е постигнато при инкубация за 24 часа при концентрация на Инфлуцид 10,0%.

4. Инфлуцид осигурява висока степен на клетъчна защита

Инфлуцид демонстрира цитопротективен ефект върху клетки, заразени с A/IIV Москва/01/2009 (H1N1) pdm09 – фиг.2

 В теста с XTT багрило цитопротективният ефект на Инфлуцид се проявява при инфектиране с вируса в количество 1,0-2,0 lgTCID50.

 • Увеличението на дела на оцелелите клетки съответно е с 23-52% и 4-18%.

* Получените резултати потвърждават и предишни данни, че Инфлуцид има силна способност да защитава клетките, заразени с различни вируси (M.Ю. Eропкин и кол. 2010)

* В допълнение, Инфлуцид защитава клетките от действието на херпесни вируси тип I и II, аденовирус тип III, парагрипен вирус, сезонен коронавирус и респираторно-синцитиален вирус при оценка на цитопатичната реакция чрез MTT тест и при „профилактична“ схема на приложение на лекарството в концентрация 0,125% (М.Еропкин и кол., 2011 г.) - Фиг. 3.

6. Инфлуцид защитава клетките от морфологични промени и от проникване на вирусни частици.

Оценка чрез трансмисионна електронна микроскопия (TEM).

 •  В MDCK клетките, заразени с грипен вирус A/IIV-Москва/01/2009 (H1N1) pdm09 и без Инфлуцид са установени вирусни частици както в плазмената мембрана, така и в междуклетъчното пространство 
 • MDCK клетките, заразени с грипен вирус и третирани с разтвор на Инфлуцид  0,125 об.%, най-често запазват своята ултраструктура, като в същото време не са открити вирусни частици в клетките

 Инфлуцид защитава клетките от токсични дози антивирусни препарати (Умифеновир и Ремантадин).

 • Оптичната плътност в пробите, повлияни с Инфлуцид, е статистически по-висока, отколкото в пробите, повлияни само от цитотоксичните концентрации на антивирусните препарати - Фиг. 4 а и б

7. Инфлуцид не повишава цитотоксичността на антипиретичните лекарства (ацетаминофен и ибупрофен).

При едновременно въздействие върху клетките с антипиретични лекарства и Инфлуцид не са открити цитотоксични ефекти (нито с инвертен микроскоп, нито с колориметричен тест).

 • Дори в най-високата си концентрация (1,0%) Инфлуцид не усилва токсичния ефект на антипиретичните лекарства, използвани в максимални цитотоксични концентрации (1.0 mcg/ml).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ИНФЛУЦИД съчетава антивирусна активност, цитопротективно действие, способност да повлиява патогенетичното развитие (имуномодулиращ и противовъзпалителен ефект) както и благоприятен профил на безопасност и може да бъде неизменна част отуспешната терапия на грипни и други респираторни вируси.