Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 1 2021

Трансперинеална TRUS/MRI фюжън биопсия за диагностициране на простатен карцином

виж като PDF
Текст A
д-р Георги Георгиев, д-р Александър Боцевски, д-р Горан Деримачковски, д-р Борислав Божков 
Хил клиник, София


Материали и методи
В период от 4 години в Хил клиник са проведени 300 случая на фюжън биопсия. Пациентите се селектират според три критерии:

 • Стойност на ПСА, норма от 0-4.1 нг/мл.
 • Дигитално ректално туширане. При някои пациенти опитният уролог може да усети промяна в плътността на простатната жлеза периферно при туширане.
 • Мултипараметричен ядрено-магнитен резонанс (МpMRI) – интер­претацията на образите на простатата се основава на насоки за докладване на образи на простатата и на система за данни версия 2 (PIRADS v2)[4,7] MpMRI включва Т2 (T2W), дифузионно (DW) и динамични MRI последователнос­ти с усилено контрастно (DCE) изобразяване. В PIRADS v2 спектроскопията е пропусната и DCE MRI има второстепенна роля в сравнение с първата версия. DW-MRI се счита за преобладаващата последователност за откриване на лезия в периферната зона (PZ), докато T2W последователностите са по-подходящи за откриване на лезии в преходната зона (TZ). Оценката по PIRADS е от 1-5, като пациентите, които подлежат на диагностика са оценени по тази система с 3, 4 или 5.

Техника на изпълнение
Използва се фюжън система Biop­See[5] на Medcom (Германия) и ехо­графски апарат BK Flex Focus 500. Ръководим се от протокола от Гинсбург (Фиг. 1)[6], при който се взимат основно 24 точки, съответно 8 – антериорно, 8 – среда и 8 – постериорно. От суспектните зони се взимат минимум 4 точки (Фиг. 1).

Техниката за извършване на процедурата е в няколко стъпки:

 • Стъпка 1 – Пациентът се поставя в литотомично положение, за да се осигури оптимален достъп до перинеума, ползва се спинална анестезия.
 • Стъпка 2 – Изграждане на 3D модел на простатната жлеза от мул­типараметричия ЯМР и изобразяване на суспектните лезии.
 • Стъпка 3 – Въвеждане на транс­ректален трансдюсер, поставен на интегриран към BiopSee системата степер. Създаване на 3D ехографски модел на простатната жлеза в реално време.
 • Стъпка 4 – Наслагване на двата образа (Fusion).
 • Стъпка 5 – Маркиране на точките, от които ще се вземе хистологичен материал, започвайки винаги от суспектните лезии. Това се налага, поради факта че при биопсирането се получава локален оток на тъканите, което може да измести пространствено лезиите и по този начин се подобрява прецизността на метода (особено при лезии между 5-10 mm).
 • Стъпка 6 – Поставяне на метална решетка с отвори върху перинеума, които са номерирани с букви и цифри, съответно по абциса и ордината.
 • Стъпка 7 – Взимане на хистологичия материал точка по точка, посредством биопсичен пистолет MAGNUM BARD и биопсична игла с дължина 20 cm и дебелина 16G.
 • Стъпка 8 – Поставяне на компресивна превръзка в зоната на перинеума.

Анализи и резултати
Времето за тази манипулация е средно 40 мин. При 77% от биопсираните пациенти се диагностицира карцином на простатната жлеза. Разпределено по PIRADS групи:

 • PIRADS 3 – 42 биопсирани, 19 позитивни (45%).
 • PIRADS 4 – 183 биопсирани, 137 позитивни (75%).
 • PIRADS 5 – 75 биопсирани, позитивни 100%.

Фигура 1

Антериорно разположение на туморните лезии се установи при 22% от биопсираните, а при такива с предходно негативни биопсии се установи 75% аденокарцином на простатната жлеза. Установи се при 42% от диагностицираните с PCa позитивни точки извън описаните на мултипараметричния ЯМР лезии, което определя и по-големия брой взети точки на всеки пациент. Също така това повишава информативността и точността на метода. Болничният престой на всички пациенти е под 24 часа, при някои е възможна дехоспитализация в деня на процедурата.

Усложнения
При 5% от пациентите се наблюдава ретенция на урина няколко часа след биопсията, по наши наблюдения това са случаи със съчетана ДПХ. При 10% от пациентите се наблюдава преходна, леко степенна хематурия, без по-сериозни усложнения. Тъй като достъпът на изследването е трансперинеален, не се наблюдават хеморагии от ректум, които са често усложнение на трансректалните биопсии. Не се наблюдават пациенти с постбиопсични уринарни инфекции поради същите причини.

Заключение
Като най-често онкологично заболяване при мъжете, простатният карцином и ранното му диагностициране, както и проследяването на вече установени такива, е от голямо значение. Трансперинеалната фюжън биопсия дава голяма точност по отношение на ранното откриване на аденокарценомите на простатната жлеза, откривайки лезии под 10 mm, което значително повишава успеваемостта на радикалното лечение на това заболяване. Същевременно при този метод се наблюдават значително намален риск от усложнения спрямо конвенционалната биопсия, както и намален болничен престой. Всичко това го поставя на първо място по избор за диагностика на PCa. n

книгопис:
Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin. 2019;69:7–34. doi: 10.3322/caac.21254. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].
Patel AR, Jones JS. Optimal biopsy strategies for the diagnosis and staging of prostate cancer. Curr Opin Urol. 2009;19:232–7. doi: 10.1097/MOU.0b013e328329a33e. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].
Barringer BS. Carcinoma of the prostate. Surg Gynecol Obstet. 1922;34:168–76. [Google Scholar].
Barentsz JO, Weinreb JC, Verma S, Thoeny HC, Tempany CM, Shtern F, et al. Synopsis of the PI-RADS v2 guidelines for multiparametric prostate magnetic resonance imaging and recommendations for use. Eur Urol. 2016;69:41–9. doi: 10.1016/j.eururo.2015.08.038. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].
Eugenio Martorana, 1 Giacomo Maria Pirola,2 Maria Cristina Aisa,3 Pietro Scialpi,4 Aldo Di Blasi,5 Giovanni Saredi,6 Alfredo D’Andrea,7 Stefano Signore,8 Riccardo Grisanti,1 and Michele Scialpi9 Turk J Urol. 2019 Jul; 45(4): 237–244. doi: 10.5152/tud.2019.19106 Prostate MRI and transperineal TRUS/MRI fusion biopsy for prostate cancer detection: clinical practice updates.
Nienke Hansen, Giulio Patruno, Karan Wadhwa, Gabriele Gaziev, Roberto Miano, Tristan Rarrett, Vincent Gnanapragasam, Andrew Doble, Anne Warrren, Ola Bratt, Christof Kastner, Magnetic Resonance and Ultrasound Image Fusion Supported Transperineal Prostate Biopsy Using the Ginsburg Protocol: Technique, Learning Points, and Biopsy Results; European Urology,Volume 70, Issue 2, August 2016, Pages 332-340.
Weinreb JC, Barentsz JO, Choyke PL, Cornud F, Haider MA, Macura KJ, et al. PI-RADS Prostate Imaging-Reporting and Data System: 2015, Version 2. Eur Urol. 2016;69:16–40. doi: 10.1016/j.eururo.2015.08.052. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar].