Прескочи към главното съдържание на страницата

Архив


БРОЙ 8 2021

Проучване на ефективността на микронутриенти при жени с репродуктивни проблеми

виж като PDF
Текст A
д-р Добринка Гинчева, дм
МЦ КИРМ „Св. Елисавета”, гр. Плевен


Въведение
Балансирането на женските полови хормони е изключително сложен процес, който може да бъде повлиян от множество фактори. Неблаго­при­ятно влияние могат да окажат външни фактори като стрес, шум, стимуланти (никотин, алкохол и др.) замърсена околна среда.

Прави впечатление, че в съвремието инфертилитетът засяга все повече и все по-млади жени. Наблюдава се все по-често тенденция на значително намаление на фертилитета след 30-годишна възраст. Освен това броят спонтанните аборти нараства статистически значимо с напредването на възрастта. При жени над 45 год. честотата им е до 90%.
Дисбалансът на половите хормони естрогени, андрогени, лутеинизиращият хормон (LH) и фоликулостимулиращият хормон (FSH) са основните причини за патологични процеси.

Лутеинизиращият хормон (LH) и фоликулостимулиращият хормон (FSH) регулират функционалните процеси в яйчниците.
Дисхармонията в цикличната функция на яйчниците, хипофизата, мал­кия мозък, надбъбречните жлези, която се засилва с годините, може да отключи метаболитни нарушения, ко­ито могат допълнително да доведат до инфертилитет.

Основните етапи на зачеването са узряването на яйцеклетката, нейно­то качество, оплождането на яйцеклетката, успешната имплантация и развитието на ембриона. При поява на нарушение в един от тези етапи се наблюдава първичен или вто­ричен стерилитет.

Освен общо подобряване на начина на живот чрез намаляване на телес­ното тегло и здравословни храните­лни навици, като намаляване на въ­глехидратите и увеличаване на фи­б­
рите, както и възстановяване на чревната флора, трябва да се приложи специално адаптирана тар­гетна диетотерапия. Целта е осигуряване на специфична формула от нутриенти и създаване на оптимални предпоставки за бременност.

Женското тяло се нуждае от раз­лични есенциални микронутриенти, ка­то селен и коензим Q10, които регулират оксидативния стрес и оптималното доставяне на енер­гия до яйцеклетките. Оптимално имплантиране: при нарушен хормонален баланс в комбинация с нама­лено усвояване на определени есен­циални микронутриенти (например ви­тамин Е или някои вторични рас­тителни субстанции), което чес­то води до абнормно развитие на ендометриума и трудно имплан­ти­ране. Имунната система на майката също е леко отслабена в този момент, за да не бъде разпозната делящата се яйцеклетка като чуждо тяло и да бъде унищожена. В този ранен етап на бременността, ембрио­нът е силно податлив на увреда на генетичния материал.

Ре­гулярният таргетен прием на нутриентите, допринася за оптималното имплантиране на оплодената яйцеклетка. Те трябва да са внимателно подбрани, за да се създадат оптималните предпоставки за успешно зачеване и нормално раз­витие на бременността. Специфич­ната нужда от всеки от тези мик­ронутриенти е научно доказана и множество проучвания демонстрират положителното им влияние вър­ху бременността.

Необходимата комбинация от ми­кро­ну­триенти, оптималните им дози и тях­ното действие са представени в Таблица 1.

Нарушеният фертилитет при жени често е причинен от повишени нива на хомоцистеина. Хомоцистеинът се получава при разграждането на бел­­тъци и се натрупва, ако няма до­с­­татъчно фолиева киселина. Сил­но повишените нива на хомоци­стеина могат да имат негативен ефект върху фоликула и зреенето на яйцеклетката, подготовката на ендометриума и последващото им­плантиране на яйцеклетката. Намаляване на нивата на хомоцистеина чрез допълнителен прием на фолиева киселина е от основно значение особено при жени, при които се наблюдава нарушена овулация, ин­суфициенция на ендометриума, на­­рушена нидация (закрепване на яй­цеклетката в ендометриума), на­рушено развитие на ембриона и по­вишен риск от спонтанен аборт. Фолиевата киселина участва във всички процеси на клетъчна регенерация и клетъчно делене, което я прави важна предпоставка за правилното развитие на яйцеклетката и ембриона. Недостигът на фолиева киселина, особено в първите дни и седмици след зачеване, повишава рис­ка от малформации при детето.

Витамин E
Свободните радикали (реактивни кислородни форми, ROS) са молекули с един или повече несдвоени еле­ктрони и са силно реактивни. Ако количеството ROS превишава физиологичното ниво, настъпва ок­си­­дативен стрес, който може да има негативен ефект върху грануло­з­ните клетки, важни за контролиране на хормон-зависимите процеси и качеството на яйцеклетката. Намаляването на оксидативния стрес с антиоксиданти като вита­мин Е, може да хармонизира нивата на половите хормони и да подобри мо­­р­­фологията и жизнеността на яй­це­клетките. Благодарение на ан­­ти­оксидантните си и антикоа­гулантни ефекти, вит. Е доп­ринася за формирането на ендоме­триума и за подобряването на им­плантаци­ята на оплодената яйце­клетка. Ан­ти­коагулантният еф­ект на вит. Е може да подобри кръвоснабдяването на фоликулите, растежа на гранулозните клетки и синтеза на естроген, който от своя страна подобрява морфологията и функционалността на ендометриума.

Селен
Селенът е част от много ензими (селенопротеини), участва в енергийния метаболизъм на яйцеклетката чрез различни метаболитни и оксидативни процеси и е от основно значение за зреенето на яйцеклетката. Недостигът на селен в ранните ет­апи на бременност се свързва със спонтанен аборт, прееклампсия, преждевременно раждане, риск от ниско телесно тегло на новоро­деното и мускулна слабост в де­т­ска възраст. Недостигът на селен може да доведе до нарушаване равновесието на половите хормони. Проучванията показват, че приемът на селен може да помогне за нама­ляване нивата на триглицеридите и инсулиновата резистентност.

Омега-3 мастни киселини
Приемът на дълговерижни Омега-3 мастни киселини (EPA и DHA) преди зачеването се свързва с понижен риск от ендометриоза. Тя би могла да попречи на нидацията и често е една от причините за инфертилитет. Балансиращият ефект на EPA и DHA може да нормализира прекомерните нива на естрадиола, които биха понижили възможността на матката да приеме оплодената яй­цеклетка. По-високата концентрация на Омега-3 мастни киселини може да има антиандрогенен ефект и да допринесе за здравословен липиден профил. Едни добри нива на Омега-6 и Омега-3 мастни киселини при жените, които опитват ин витро оплождане (IVF), могат да допринесат за подобрена нидация и по-висока честота на бременности.

Коензим Q10
Коензим Q10 е важен за адекватно осигуряване на енергия в митохондриите на майката, чиято ДНК се наследява от детето. Тялото гене­тично наследява способност­та да синтезира коензим Q10, но тази спо­собност намалява с възрастта. Допълнителният прием има още по-важна роля, защото ако тялото не синтезира достатъчно количество коензим Q10, може да се увреди дейността на митохондриите, което може да доведе до недостатъчна енергия и функционална недостатъч­ност в овоцитите, като това също може да причини инфертилитет – особено при по-възрастни жени. Чрез до­пълнителен прием на коензим Q10 при жени с PCOS може да се засили фун­кцията на митохондриите, стимулира формирането на фоликулите, да се регулира менструалният цикъл и да се намали преждевременното стареене на яйцеклетките.

Материал и методи
В Медицински център Клиничен Институт за Репродуктивна Медицина гр. Плевен за период от две години (от месец април 2018 г. до месец април 2020 г.) бяха проследени 120 жени (група 1). Всички те бяха с доказан инфертилитет и бяха подложени на инвитро процедури (IVF-оплождане и ICSI). Основните индикации бяха тубарен фактор, PCOS, мъжки фактор, хистологично доказана ен­дометриоза и неизяснен стерилитет. На тази група пациенти беше на­значен ежедневен прием на горепосочената комбинация от микронутриенти за период от три месеца преди и по време на инвитро процедурата. В контролната група (група 2) бяха включени други 120 жени с инфертилитет, които са приемали единствено 1 таблетка от 400 mcg фо­лиева киселина/24 ч. за период от три месеца преди и по време на инвитро процедурата. Средната въз­раст на пациентите, включени в група 1, беше 37.5 (34.7-41.2) години, а на пациентите в контролната група – 36.4 (31.6-39.2) години.

Целта на проучването ни е да се раз­­гледа ефектът на микронут­ри­ен­тите при жени, преминали инви­тро процедура

Резултати
Отчитани бяха следните фактори: брой качествени яйцеклетки, честота на оплождане,брой качествени ембриони, честота на имплантации, процент на клинични бременности.

В група 1 установихме следните ре­зултати: При 84 от жените (70%) бро­ят на аспирираните качествени яйцеклетки е по-голям от 8. При 68 от участниците в група 1 (56.6%) оплодените яйцеклетки са повече от 6. Качествени ембриони са установени при 58 (48.3%) от жените в група 1. При 54 жени (45%) са доказани имплантации две седмици след ембриотрансфера. Наблюдавани са 43 (35.8%) клинични бременности.

Отчетените резултати в контролната група са: При 36 от жените (30%) броят на аспирираните качествени яйцеклетки е по-голям от 8. При 52 от участниците в група 2 (43.3%) оплодените яйцеклетки са повече от 6. Качествени ембриони са установени при 48 от пациентите в контролната група (40%). При 44 жени (36.7%) са установени имплантации на втората седмица след ембриотрансфера. Наблюдавани са 28 (23.3%) клинични бременности.

Дискусия
В световен мащаб редица автори доказват важната роля на микронутриентите преди концепцията и по време на бременността. В своето проучване Toivonen и сътрудниците му описват използването на фолиева киселина в предконцепционния период при жени от 34 страни и установяват, че нейното използване е най-често в развитите страни и зависи от интелектуалното ниво на жените[1]. Редица проучванията показват че, при жените с нарушен хормонален баланс, в комбинация с нарушения в метаболизма на енергия, мазнини и въглехидрати, могат да доведат до намалено усвояване на микронутриентите от храната.

Поради това има повишена нужда от специфични микронутриенти, важни за здравословно зачеване и оптимално протичане на бременността. Екипът на Ashok Agarwal доказва, че антиоксидантите като вит. Е имат благоприятен ефект върху жен­ския фертилитет, дори и при бременни с прееклампсия[2]. Аlicja Hu­ba­lewska-Dydejczyk и съавтори пу­б­ли­куват през 2019 г. научен труд, който описва положителното влияние на селена върху развитието на бременността и фетуса[3]. Екипът на Jamie Stanhiser изследва серумните нива на Омега-3 мастни киселини и концепцията. Авторите доказват, че Омега-3 мастните киселини бла­гоприятстват зачеването при же­ни над 30-годишна възраст[4].

През 2015 г. екипът на Assaf Ben-Meir из­следва влиянието на коензим Q10 вър­ху митохондриaлната функция на овоцитите. Авторите доказват, че коензим Q10 има благоприятно влияние върху възрастово асоци­ираните де­фекти на овоцитите и фертилите­та[5]. През 2018 г. Yan­gying Xu и съавт. съобщават, че под­­готовката на ин витро фертилизацията (IVF-ICSI) с коензим Q10 подобрява яйчниковия отговор при контролирана овариaлна хиперстимулация и качеството на ембрионите при млади жени с лоша прогноза[6]. Оптималното осигуряване на всичко, от което се нуждае тялото е грижа и за здравето на детето. По този начин предоставянето на подходящите нутриенти ще осигури най-добрите условия, в които бременността да се развие правилно от самото начало.

Изводи
На база на получените резултати може да се направят следните из­води:
При пациентите, приемали ежед­не­в­но комбинацията от микрону­три­­енти за период от три месеца, преди и по време на ин витро процедурата, установихме по-голям брой ка­­чествени яйцеклетки (р=0.01), уве­­­­­личена честота на оплождане (р=0.01), значително подобрено ка­чес­­­тво на ембрионите, по-голяма чес­­тота на имплантации (р=0.045) и повишен процент на клинични бре­ме­н­­ности (р=0.04).

Установихме, че комбинацията от микронутриенти имат следните действия:

 • Балансират половите хормони, бла­годарение на антиандрогенния ефект на глициризин, витамин Е и Омега-3 мастните киселини, които хармонизират менструалния ци­къл.
 • Оптимизират снабдяването на ово­цита с енергия, понижават нивата на хомоцистеин и възстано­вя­­ват оксидативния баланс. Се­­­­­­­ле­нът и коензим Q10 са от ос­но­­в­но значение за узряването на ово­­цита. Фолиевата киселина по­­ни­­­­жава значително нивата на хо­­­моцистеина и допринася за уз­ря­ва­нето на фоликула и овоцита. Ан­ти­оксидантният ефект на ви­та­­мин Е предпазва гранулозните кле­тки.
 • Подобряват зреенето на овоцита и нормализират нивата на те­с­тостерона посредством Омега-3 мастните киселини и глициризина. Катехините от екстракта от зелен чай подпомагат правилното функциониране на фоликулите.
 • Увеличават рециптивността на ен­­дометриума и намаляват риска от развитието на ендометриоза. Витамин Е увеличава дебелина­та на ендометриума. Омега-3 мас­тните киселини и намаляват вероятността от развитието на ендометриоза, а катехините от екстракта от зелен чай подобряват кръвоснабдяването на яйчниците.
 • Балансират хормоните посред­ством витамин Е, селена, глициризина, Омега-3 мастните киселини и катехините от екстракта от зелен чай.
 • Регулират инсулиновия метаболи­зъм с помощта на селен, фолиева киселина и катехините от екс­тра­к­та от зелен чай.
 • Нормализира профила на хормони­те и функционирането на щито­вид­­ната жлеза чрез селен.
 • Контролира липидния метаболизъм посредством Омега-3 мастни киселини, селен, витамин Е, катехините от екстракта от зелен чай.
 • Доставя специфични микронут­ри­енти на майчиния организъм от момента на планиране на бремен­ността. Фолиевата кисели­на и Оме­га-3 мастните киселини до­при­насят за нормалното развитие на плода, намаляват риска от де­фекти на невралната тръба и вро­дени сърдечни аномалии.
 • Селенът намалява честотата на преждевременните раждания и прееклампсията. 

  книгопис:
  1. K I Toivonen, E Lacroix , M Flynn et al. Folic acid supplementation during the preconception period: A systematic review and meta-analysis, 2018 Sep;114:1-17. Epub 2018, May 23.
  2. Ashok Agarwal, Sajal Gupta, Rakesh K Sharma, Role of oxidative stress in female reproduction, Reprod Biol Endocrinol. 2005 Jul 14;3:28.doi: 10.1186/1477-7827-3-28.
  3. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Leonidas Duntas , Aleksandra Gilis-Januszewska, Pregnancy, thyroid, and the potential use of selenium. Hormones (Athens) 2020 Mar;19(1):47-53. doi: 10.1007/s42000-019-00144-2. Epub 2019 Nov 13.
  4. Jamie Stanhiser, Anne Marie Z Jukic , Anne Z Steiner, Serum omega-3 and omega-6 fatty acid concentrations and natural fertility, Hum Reprod. 2020 Apr 28;35(4):950-957. doi: 10.1093/humrep/dez305.
  5. Assaf Ben-Meir, Eliezer Burstein, Aluet Borrego-Alvarez, et al., Coenzyme Q10 restores oocyte mitochondrial function and fertility during reproductive aging, Aging Cell. 2015 Oct;14(5):887-95.doi: 10.1111/acel.12368. Epub 2015 Jun 26.
  6. Yangying Xu , Victoria Nisenblat , Cuiling Lu , Rong Li et al. Pretreatment with coenzyme Q10 improves ovarian response and embryo quality in low-prognosis young women with decreased ovarian reserve: a randomized controlled trial. Reprod Biol Endocrinol. 2018 Mar 27;16(1):29. doi: 10.1186/s12958-018-0343-0.