58 месеца борба за живот. Лечение на млада пациентка с де ново метастазирал рак на млечната жлеза

Сподели:
ГОДИНА: 2022 / БРОЙ: 12

д-р Вяра Захариева

КОЦ – Стара Загора

Онкологичните заболявания са бреме в световен мащаб. Няма нация, която да не е засегната от този здравен проблем. Ежеминутно някой по света се сблъсква с диагнозата „рак“ и започва безмилостната борба за живот.
Метастазиралият рак на млечната жлеза е предизвикателство за всеки онколог. Лечението е насочено към поддържане качеството на живот и свеждане до минимум симптомите на заболяването. В статията се описва клиничен случай на млада пациентка с новооткрит, метастазирал рак на млечната жлеза, която за 4 години е преминала през няколко линии химиотерапия, хормонотерапия и терапия със CDK4/6 инхибитор, а към момента е на поддържаща химиотерапия. Благодарение на мултидисциплинарния подход и колаборацията между различни онколози, тя все още се лекува и не губи надежда в борбата с тази коварна болест.

***

Изложение

Според данни на Global Cancer Obser­vatory (GLOBOCAN), за 2020 г. са регистрирани 19.3 млн. нови случая на раково заболяване, а близо 10 млн. души са загубили битката с рака. Хората с над 5-годишна преживяемост към 2020 г. са 50.6 млн. И за двата пола на първо място е заболеваемостта от рак на гърдата с 2.2 млн. нови случая (11.7%), следвани от рака на белия дроб (11.4%), колоректалния карцином (10.0%), карцинома на простатата (7.3%) и стомашния карцином с 5.6% нови случая за 2020 г.[1]

За България последните публикувани данни на Националния раков реги­стър са за 2017 г. Броят новозаболели е 31 905 души, с темп на развитие 1.36. Броят починали за същата година е 17 339 души, с темп на развитие 1.11. Съпоставено с 2013 г. се отчита спад на заболеваемостта и смъртността, когато броят е бил съответно 37 182 и 18 117 души.

Както в световен мащаб, така и за България, ракът на гърдата е на първо място сред новите случаи на онкологично заболяване и сред причините за смърт от онкологично заболяване. Най-много нови случая с рак на гърдата има във възрастта между 65-69 год. за жените и 75-79 год. за мъжете. При мъжете на първо място е заболеваемостта от рак на белия дроб 18.9%[2].

De novo метастазиралият рак на млечната жлеза (мРМЖ) представлява 5-10% от случаите с рак на гърдата. Той е нелечимо заболяване, със средна преживяемост 18-24 мес. В отделни случаи преживяемостта е над 10 год. Тези болни обикновено са обект на клинични проучвания с нови медикаменти. Целта на лечението в IV стадий на заболяването е подобряване качеството на живот, снемане на симптомите, свързани със заболяването, и по възможност подобряване на свободната от прогресия преживяемост (PFS) и общата преживяемост (OS)[4].

Важен подход в лечението на мРМЖ е мултидисциплинарният. Колаборацията между хирурзи, патоанатоми, медицински онколози, лъчетерапевти и образни диагностици е водеща при избора на подходящо лечение за всеки конкретен случай. Ето защо всеки пациент с доказано злокачествено заболяване бива представян на Онкологична комисия, която е съставена от гореспоменатите специалисти.

Лекарственото лечение на мРМЖ зависи от биологичната особеност на изолираните и хистологично доказани ракови клетки. Изследват се хормонални рецептори – естрогенов и прогестеронов (Er, Pr), наличие на Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2), както и Ki67 индекс за пролиферативна активност. Все повече навлизат и генетичните изследвания, които доказват наличие или отсъствие на дадена мутация в ДНК на пациента. Примери за генетични тестове са Oncotype DX, EndoPredict, MammaPrint, Founda­tionOne CDx. На базата на тези специфични генетични изследвания, пациентите могат да получат насочено лечение, на базата на техния резултат или така наречената персонализирана терапия. Към момента най-търсените мутации са BRCA1/2 и PIK3CA, изследват се също PDL1 (Programmed Death-Ligand 1) експресия, NTRK (Neurotrophic Tyro­si­ne Receptor Kinase) фузия, наличие на микросателитна нестабилност (MSI-H), туморна мутационна тежест (TMB).

Лечението на онкологичните заболявания в България се базира на препоръките за лекарствено лечение, дадени от Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO), National Comprehensive Cancer Net­work (NCCN), Американско дружество по клинична онкология (ASCO) и др. Ежегодно специалисти от цял свят се събират и изготвят нови препоръки за лечение, базирани на данни от клинични проучвания и данни от реалната клинична практика (Фиг. 1, 2, 3).

 

фигура 1: ESMO22 MBC, HER2 negative, ER positive

 

При избор на лечение се има предвид общото състояние на пациента, наличието на симптоми от страна на вътрешните органи (висцерална криза), наличието на мутации в раковите клетки, не на последно място и предпочитанията на пациента (Фиг. 1).

 

фигура 2: ESMO MBC, HER2 positive

 

Специфичен, по-труден за лечение и с по-лоша прогноза е тройно негативният мРМЖ. При него липсва хормонална и HER2 експресия. Препоръките на ESMO при този вид рак са главно за изследване на специфични маркери, на базата на които да се приложи съответна таргетна и/или имунотерапия (Фиг. 3)[5].

 

фигура 3: ESMO mTNBC

 

Kлиничен случай

Жена на 38 год. Придружаващи заболявания: артериална хипертония II ст. и хипотиреоидизъм. Без данни за фамилна обремененост. Не съобщава за употреба на алкохол и цигари.
История на заболяването: диагнозата е поставена месец февруари 2018 г. Оплакванията датират от близо година, когато забелязала малка „бучка“ в лява млечна жлеза (ЛМЖ). Започнала ин витро процедури, след което формацията нараснала още и се появили „бучки“ в лява аксила, но не посетила лекар.

Месец февруари 2018 г. е приета в Клиника по гръдна хирургия (КГХ), с оплаквания от силен задух. Проведена компютърна томография (КТ) с данни за левостранен плеврален излив, двустранно метастази по плеврата, множество разнокалибрени интрапулмонални метастази в десен бял дроб до 8 mm, медиастинална и аксиларна лимфаденомегалия, тумор в ЛМЖ. Извършена видео-асистирана торакотомия (ВАТС) вляво, плевректомия, метастазектомия, плевродеза с талк. Взета биопсия от ЛМЖ. Хистология: ЛМЖ – инвазивен дуктален карцином. Плевра – метастаза от карцином на млечна жлеза. ИХХ: Er (-) отр., Pr (+) силно положителен, HER2 негативен по CISH, Ki67 <15%. Стадирана Т3НхМ1.
19.03.2018 г. представена на Обща клинична онкологични комисия (ОКОК) с решение за лечебна химио­терапия.

29.03.2018 г. провежда PET/CT с данни за карцином на ЛМЖ в долен латерален квадрант с размери 68/43 mm, SUVmax 5.2. Конгломерат лимфни възли (ЛВ) в лява аксила, с размери 82/42 mm, SUVmax 5.2-6.1. Единични с вид на метастатични метаболитно неактивни лезии в десен бял дроб, с размери 5-7.4 mm. По париетална, интерлобарна и диафрагмална плевра вляво се визуализират конфлуиращи нодуларни лезии с размери 8.0-22.0 mm, SUV max 3.7-8.3. Уплътнение на диафрагмалната част от париеталната плевра вдясно, с повишена метаболитна активност SUVmax 3.8-4.2.

Конгломерат ЛВ в аорто-пулмоналния прозорец с размери 32.0/25.0 mm SUVmax 5.6. Единични долни паратрахеални ЛВ вдясно, с размери до 9.0 mm SUVmax 2.9-4.4.

На 12.04.2018 г. постъпва в Отделението по медицинска онкология на Комплексен онкологичен център, гр. Стара Загора, където е решено да започне I линия лечебна химио­терапия (ЛХТ) по схема

Docetaxel/Epirubicin. Проведена ехография на коремни органи – без огнищни лезии в черен дроб. Локален статус на ЛМЖ – туморна формация, заемаща почти половината гърда и ангажираща кожата.

До юни 2018 г. са проведени 4 курса ЛХТ, след което пациентката е представена на ОКОК с решение за оперативно лечение. Тя провежда консултация с близък до нея хирург, който отказва да я оперира на този етап. Препоръчва да проведе още два курса ЛХТ, които са приключени през август 2018 г. Оперативно лечение отново е отказано. Насочена за PET/CT.

11.09.2018 г. от PET/CT данни за персистиране на находките от пред­ходното изследване, без съществена динамика и без нови лезии – стабилно заболяване.

Месец октомври пациентката идва в КОЦ с консултация от проф. К. Тимчева. Нейното мнение е да се проведе палиативна лъчетерапия (ЛТ) на ЛМЖ и лява аксила, след което да продължи лечението с Eribulin (1.8 ден) 4 курса и нова оценка.

От 12.10 до 25.10.18 г. е хоспитализирана в Отделение по лъчетерапия на КОЦ Стара Загора, където е проведена палиативна ЛТ в областта на лява гърда, гръдна стена и лява аксила, с ООД 10х3 Gy. До юни 2018 г. са проведени 4 курса ЛХТ, след което пациентката е представена на ОКОК с решение за оперативно лечение. Тя провежда консултация с близък до нея хирург, който отказва да я оперира на този етап. Препоръчва да проведе още два курса ЛХТ, които са приключени август 2018 г. Оперативно лечение отново е отказано. Насочена за PET/CT.

11.09.2018 г. от PET/CT данни за персистиране на находките от предходното изследване, без съществена динамика и без нови лезии – стабилно заболяване.

Месец октомври пациентката идва в КОЦ с консултация от проф. К. Тимчева. Нейното мнение е да се проведе палиативна лъчетерапия (ЛТ) на ЛМЖ и лява аксила, след което да продължи лечението с Eribulin (1.8 ден) 4 курса и нова оценка.

От 12.10 до 25.10.18 г. е хоспитализирана в Отделение по лъчетерапия на КОЦ Стара Загора, където е проведена палиативна ЛТ в областта на лява гърда, гръдна стена и лява аксила, с ООД 10х3 Gy.

От 15.11.18 г. до февруари 2019 г. са проведени 4 курса с Eribulin. Включен е и Zoladex. Насочена за контролен PET/CT.

06.03.2019 г. PET/CT: в лява аксила кон­гломерат ЛВ 40.0/28.0 mm, SUV 4.1. Ту формация в ЛМЖ, ангажираща кожата, с размери 36.0/24.0 mm, SUV 3.9. В двата бели дроба множество разнокалибрени лезии с размери 11.0-13.0 mm. В медиастинална, париетална и диафрагмална плевра вляво се визуализират множество разнокалибрени мекотъканни лезии, конфлиуращи помежду си със SUV 4.0-5.7. В областта на париетална и диафрагмална плевра вдясно – мекотъканни лезии с повишена метаболитна активност със SUV 3.7-4.4. Конгломерат ЛВ в аорто-пулмоналния прозорец SUV 3.3-3.6. Единични горни паратрахеални ЛВ вдясно, с размери до 11.0 mm и SUV 3.5. Множество ЛВ в десен хилус до 13.0 mm SUV 4.1-5.2.

15.03.2019 г. осъществена нова консултация с проф. К. Тимчева. Предвид данните за нарастване на белодробните лезии, е предложено да продължи лечението с Eribulin като се добави Capecitabine.

Проследяване на туморен маркер Ca 15-3 и след 2-3 м нова преценка.

Проведени са още 4 курса Eribulin/Capecitabine. Ca 15-3 от 04.19 г. 210.4 IU/ml; 07.19 г. 162.1 IU/ml; 08.19 г. 111.4 IU/ml. PET/CT отчита стабилно заболяване. Продължава лечението с Eribulin/Capecitabine с още 6 курса до ноември 2019 г.

11.12.2019 г. е хоспитализирана в КГХ с оплаквания от прогресиращ задух, проведена рентгенография на бял дроб с данни за двустранни плеврални изливи до V ребро отпред. Направен ВАТС вдясно, плевректомия с плевродеза. Хистология: метастази от мамарен карцином. Нова ИХХ Er 7 т.; Pr 8 т.; HER2 (-) отр.; Ki67 5-10%.

Януари 2020 г. проведен рестадиращ PET/CT, без съществена динамика от предходното изследване. С решение на ОКОК започва I линия хормонотерапия с Fulvestrant и CDK4/6 (Palbocyclib), продължава и Zoladex. От април 2020 г. до май 2021 г. са проведени 15 курса.

Май 2021 г. на рестадиращ PET/CT с данни за прогресия на заболяването – прогресия на формацията в ЛМЖ, на плевралните лезии двустранно, с остеолиза на 8-мо ляво ребро, поява на единични нови абдоминални ЛВ, поява на множество уплътнения в мастната тъкан в абдомена и малкия таз, задебелен тазов перитонеум с надфонова фиксация и повишена метаболитна активност по хода на чревни бримки в малкия таз, с вид на перитонеално ангажиране. Без съществена динамика на медиастиналната лимфаденопатия и проследяваните интрапулмонални нодули.

Обсъдено е пациентката да премине на II линия хормонотерапия с Everolimus + Examestane и Zoladex. Проведени са 4 курса с отчитане на биохимична прогресия на Ca15-3 до 893.0 IU/ml.
Проведен КТ с данни за прогресия – освен известните находки, се описват две лезии в черен дроб в VIIс 8 mm и в Vс 7 mm, асцит в таза и около черния дроб, съмнение за костни метастази в 8.9 ребро вляво. SPECT/CT отхвърля се костно ангажиране. Обсъдено да започне ЛХТ по схема Docetaxel, като от 4 курс е добавена и Carboplatina. След 6 курса ЛХТ е отчетено стабилно заболяване и пациентката е оставена на поддържаща терапия с Capecitabine + LH-RH.

Пациентката е насочена за нова биопсия с цел актуална имунохистохимия и провеждане на генетично изследване FondationOne CDx. Април 2022 г. е направена биопсия на ЛВ в лява аксила с хистология: инвазивен дуктален карцином, субтип солиден папиларен вариант, grade I. ИХХ: Er 7 т., Pr 3 т., HER2 (3+), негативен по CISH, Ki 67-7%. Генетичните изследвания не откриват мутации в BRCA1/2, PIK3CA, ERBB2 (HER2). Пациентката е микросателитно стабилна, с TMB – 5 Muts/Mb.

Предвид биопсията е осъществена палиативна ЛТ в областта на лява аксила и лява МЖ с ООД 7х3 Gy.

Тя продължава поддържащата терапия с Capecitabine + Zoladex.

Контролният КТ от 12.10.22 г. отчита стабилно заболяване. Пациентката е в добро общо състояние, работи и извършва без затруднения ежедневните си дейности (Табл. 1).

 

 

Заключение

Научните постижения в онкологията и по-доброто познаване на биологичните характеристики на раковите клетки позволяват провеждането на персонализирано лечение и удължаване на преживяемостта. Когато става въпрос за млади пациенти, с открито заболяване в IV стадий, рядко се очакват добри резултати от провежданата терапия. За радост има и положителни примери, благодарение на които както лекари, така и пациенти, не губят надежда в битката с рака.

 

книгопис:

1. https://infogram.com/globocan-2020-1h9j6qg7xdp8v4g?live
2. Заболяемост от рак в България, 2016 и 2017. РЕДАКТОРИ: З. Валерианова, Т. Атанасов.
3. Учебник по медицинска онкология, том 2, под редакцията на проф. д-р К. В. Тимчева.
4. https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/breast-cancer

Сподели: