Клинични ползи от приложението на медикаментозните комбинации telmisartan/amlodipine (Raventon®) и amlodipine/atorvastatin (Flodil®) при пациенти с артериална хипертония и дислипидемия

597
0
Сподели:
ГОДИНА: 2023 / БРОЙ: 1

Ст. Найденов1, Н. Рунев1, С. Огнянов2, П. Макавеева3

1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Ст. Киркович“, МУ-София
2Катедра по физикохимия, Софийски университет
3УНСС, гр. София

Артериалната хипертония (АХ) и дислипидемиите са водещи рискови фактори за сърдечно-съдови усложнения в световен мащаб. Те често се установяват при едни и същи пациенти. Въпреки големия терапевтичен избор контролът върху АХ и дислипидемиите продължава да бъде незадоволителен и една от основните причини е непридържане на пациентите към терапията. Прилагането на медикаментозни комбинации в 1 таблетка значимо подобрява комплаянса на пациентите към лечението и съответно контрола върху артериалното налягане и липидните показатели. Едни от най-оптималните и ефективни медикаментозни комбинации са тези на telmisartan/amlodipine и amlodipine/atorvastatin.

***

Артериалната хипертония (АХ) и дислипидемиите са водещи рискови фактори за сърдечно-съдови усложнения в световен мащаб: АХ засяга ~22%, а дис­липидемиите ~39% от глобалната популация[1-5]. Тези две заболявания често се установяват при едни и същи пациенти. Проучването i-SEARCH установи придружаваща дислипидемия при всеки втори пациент с АХ, а проучването NHANES IV показа, че при двама от всеки трима пациенти с АХ и дислипидемия тези заболявания са неконтролирани[4-8].

Терапевтичните стратегии при пациентите с АХ и дислипидемия целят не само понижаване на стойностите на АН и липидните показатели, но и намаляване на сърдечно-съдовия риск[1,2,7]. Според последните препоръки на Европейското кардиологично дружество за лечение на АХ от 2018 г. при преобладаващата част от хипертониците следва да се започне терапия с комбинация в 1 таблетка, включваща инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-и) или ангиотезин II рецепторен блокер (АРБ) с калциев антагонист (КА) или тиазиден/тиазидоподoбен диуретик[1]. При пациентите с придружаваща дислипидемия прилагането на комбинация в една таблетка, включваща антихипертензивен медикамент и статин е предпоставка за по-добро придържане към терапията и по-добри клинични резултати[8-11]. Сред най-ефективните комбинации за лечение на АХ и дислипидемия са тези, включващи telmisartan/amlodipine (например Raventon®) и amlodipine/atorvastatin (Flodil®)[1,2,12].

Тelmisartan е АРБ с най-силен афинитет към ангиотензин II тип1 рецептора, най-дълъг плазмен полуживот, най-голяма продължителност на действие (24 ч.), най-висока липофилност и най-голямо тъканно разпределение[1,3,13]. Този АРБ има най-ниска степен на бъбречна екскреция (~1%) и не изисква редукция на дозата дори при по-напреднало бъбречно увреждане[1,7]. В допълнение, telmisartan стимулира PPARγ рецепторите, което води до положителни метаболитни ефекти: понижаване на кръвната глюкоза и триглицеридите, и подобряване на инсулиновата чувствителност[1,7].

Резултатите от най-голямото проучване с АРБ – ONTARGET, показаха, че telmisartan 80 mg е поне толкова ефикасен за контрол на АХ и сърдечно-съдовия риск, колкото и ramipril 10 mg (наложил се като „златен стандарт“ за АСЕ-инхибиция, след оповестяване на резултатите от проучването HOPE) при пациенти с висок сърдечно-съдов риск[1,7]. В същото проучване telmisartan е показал по-добра поносимост и по-ниска честота на нежелани лекарствени реакции от ramipril[1,7]. В проучванията Prisma I и II се доказа, че с telmisartan се постига по-ефективен контрол върху АН в сравнение с ramipril при неконтролирани хипертоници, които са били на лечение с други медикаменти до този момент[1,7,16].

Amlodipine e дихидропиридинов КА от трето поколение, притежаващ 24 ч. антихипертензивен ефект[1,5,7]. Той намалява значимо вариабилитета на АН, благоприятства регресията на някои хипертония-медиирани органни увреждания (например левокамерна хипертрофия и микроалбуминурия), намалява честотата на инсултите и инфарктите по-ефективно от други антихипертензивни средства и е метаболитно неутрален[1,5,7]. Тези качества на amlodipine го правят предпочитан пред други представители на КА при необходимост от комбинирано антихипертензивно лечение[1,5,7].
Аtorvastatin е сред най-често прилаганите в ежедневната клинична практика статини, с доказани ползи в големи многоцентрови, рандомизирани клинични проучвания[2,15-18]. Atorvastatin в доза 10 mg/ден може да понижи LDL-холестерола с 39% и триглицеридите с 19%, а в дози 40 и 80 mg редуцира LDL-холестерола съответно с 50 и 60%, и триглицеридите – с 29 и 37%[2,19-22]. Още повече, този статин има доказани ползи в целия континуум на сърдечно-съдовия риск[4,14-16]. Приложен за първична или вторична профилактика, atorvastatin намалява общата смъртност, както и честотата на фатални и нефатални атеротромботични съдови усложнения при пациенти с нисък, умерен, висок и много висок сърдечно-съдов риск[2,12]. Анализът на данни от клинични и постмаркетингови проучвания показват, че при необходимост от лечение със статин във висока доза, atorvastatin има най-балансирано съотношение клинични ползи/риск от нежелани лекарствени реакции[4,12-18].

Сходните фармакокинетични и фармакодинамични свойства на atorvastatin и amlodipine, както и доказаните ползи по отношение на редуциране на сърдечно-съдовия риск, правят комбинирането на тези два медикамента в една таблетка възможно и дори рационално[13-15].

При пациенти с АХ и дислипидемия, при които е необходимо приложение на amlodipine 10 mg, разделянето на дозата на КА в две отделни комбинации, например telmisartan/amlodipine (Raventon®) и amlodipine/atorvastatin (Flodil®) допълнително намалява риска от нежелани лекарствени реакции от КА (претибиален оток, флъш и др.).

В заключение, комбинациите в една таблетка, включващи telmisartan/amlodipine и amlodipine/atorvastatin са високоефективни за постигане на прицелните стойности на АН и LDL-х, добре толерирани от пациентите и безопасни в комплексния терапевтичен подход, насочен преди всичко към понижаване на сърдечно-съдовия риск.

 

 

книгопис:

 1. Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104.
 2. Mach F,Baigent B, Catapano A, Koskinas K, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal 2020; 41:111-88.
 3. Townsend N, Nichols M, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe – epidemiological update 2015. Eur Heart J 2015; 36: 2696-05.
 4. Kotseva K, De Backer G, De Bacquer D, Rydén L, Hoes A, Grobbee D, et al. Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: Results from the European Society of
 5. Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry. Eur J PrevCardiol. 2019; 26(8): 824-835.
 6. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering onoutcome incidence in hypertension. Overview, meta-analyses, and metaregressionanalyses of randomized trials. J Hypertens 2014;32:2285–2295.
 7. Baumgartner A, Drame K, Geutjens S, Airaksinen M. Does the Polypill Improve Patient Adherence Compared to Its Individual Formulations? A Systematic Review; Pharmaceutics 2020: 190.
 8. Thoenes M, Neuberger HR, Volpe M, Khan BV, Kirch W, Böhm M. Antihypertensive drug therapy and blood pressure control in men and women: an international perspective. J Hum Hypertens. 2010;24(5):336-44.
 9. Mortensen MB, Falk E, Li D, Nasir K, Blaha MJ, Sandfort V, et. al. Statin trials, cardiovascular events, and coronary artery calcification:implications for a trial-based approach to statin therapy in MESA. JACC CardiovascImaging 2018;11: 221-30.
 10. Brugts JJ, Yetgin T, Hoeks SE, Gotto AM, Shepherd J, Westendorp RG, et al. The benefitsof statins in people without established cardiovascular disease but with cardiovascularrisk factors: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ2009;338: 2376.
 11. Chapman R, Benner J, Petrilla A, Tierce J, Collins S, Battleman D, et al. Predictors of adherence with antihypertensive and lipid-lowering therapy. Arch Intern Med 2005; 165: 1147-52. doi: 10.1001/archinte.165.10.1147.
 12. Devabhaktuni M, Bangalore S. Fixed combination of amlodipine and atorvastatin in cardiovascular risk management: patient perspectives. Vascular Health and Risk Management 2009; 5: 377–87.
 13. Zeng R, Wang M, Zhang L. Is Time an Important Problem in Management of Hypertension and Hypercholesterolemia by Using an Amlodipine-Atorvastatin Single Pill Combination? Med Sci Monit 2016; 22: 2648-55. doi: 10.12659/MSM.896843.
 14. Flack J, Victor R, Watson K, Ferdinand K, Saunders E, Tarasenko L, et al. Improved attainment of blood pressure and cholesterol goals using single-pill amlodipine/atorvastatin in African Americans: the CAPABLE trial. Mayo Clin Proc 2008; 83: 35-45.
 15. Blank R, La Salle J, Reeves R, Maroni J, Tarasenko L, Sun F. Single-pill therapy in the treatment of concomitant hypertension and dyslipidemia (the amlodipine/atorvastatin gemini study). J Clin Hypertens (Greenwich) 2005; 7: 264-73.
 16. Koskinas KC, Siontis CM, Piccolo R, Mavridis D, Raber L, Mach F, WindeckerS. Effect of statins and non-statin LDL-lowering medications on cardiovascularoutcomes in secondary prevention: a meta-analysis of randomized trials. EurHeart J 2018;39:1172-80.
 17. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli F. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 713-9.
 18. Mason R. A rationale for combined therapy with a calcium channel blocker and a statin: evaluation of basic and clinical evidence. Curr Drug Targets Cardiovasc Haematol Disord 2005; 5: 489-501.
 19. Hobbs F, Gensini G, Mancini G, Manolis A, Bauer B, Böhler S, et al. Can combining different risk interventions into a single formulation contribute to improved cardiovascular disease risk reduction? Rationale and design for an international, open-label program to assess the effectiveness of a single pill (amlodipine/atorvastatin) to attain recommended target levels for blood pressure and lipids (The JEWEL Program). Int J Cardiol 2006; 16: 242-50.
 20. Deedwania P, Shepherd J, Breazna A, DeMicco D. Effect of high-dose atorvastatin on the cardiovascular risk associated with individual components of metabolic syndrome: a subanalysis of the Treating to New
 21. Targets (TNT) study. Diabetes, Obesity and Metabolism 2016; 18: 56–63. doi: 10.1111/dom.12581.
 22. Preston R, Sun F, Tarasenko L. Safety and tolerability of co-administered amlodipine and atorvastatin in patients with concomitant hypertension and dyslipidemia in the Respond study. Am J Hypertens 2005; 18: 92–3.
 23. Sever P, Dahlöf B, Poulter N, Wedel H, Beevers G, Caulfield M, et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003; 361(9364):1149-58.
 24. Naydenov S, Runev N, Manov E, Torbova-Gigova S. Efficacy and Safety of a Single-Pill Combination of Atorvastatin/Amlodipine in Patients with Arterial Hypertension and Dyslipidemia. Acta Clin Croat 2018; 57:464-472.
Сподели: