Приложение на Тиозид (Tiyozid) при болка в кръста – клинични резултати

1455
0
Сподели:
ГОДИНА: 2023 / БРОЙ: 1

Радоил Симеонов, Атанас Панев, Панайот П. Танчев, Пламен Кинов, дмн

Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, гр. София

Болката в кръста е често срещано състояние, каращо пациентите да потърсят специализирана лекарска помощ. Високата ефективност на миорелаксантите, способността им да потенцират действието на обезболяващите медикаменти, както и добрият им профил на безопасност ги правят средство на избор при повечето пациенти с високи натоварвания и травми. Представяме нашия клиничен опит с приложение на Tiyozid (Thiocolchicoside) за лечение на кръстната болка. Наблюдавахме благоприятно повлияване на оплакванията и липса на значими странични ефекти.

***

Увод

Болката в кръста е едно от изключително честите състояния, водещи пациентите при лекаря. Обикновено не се открива органична причина, водеща до подобни оплаквания и това състояние се обозначава като неспецифична болка в кръста (Nonspecific lower back pain). По данни от 2017 г. честотата на посетилите лекар пациенти по този повод е 7.5%. Смята се, че между 58 и 84% от населението е получавало поне веднъж в живота си епизод на болка в кръста. В генезата на подобни състояния, мускулният хипертонус или спазъм се посочва като една от вероятните причини. В останалите случаи обаче се доказва структурен проблем, свързан с гръбначния стълб или други части от скелета – дискова херния, остеоартрит, травма, тумор и др. Интересен факт е, че по данни на проучвания при над 40% от пациентите с оплаквания от болки в кръста, се открива плоскостъпие. При всички случаи страданието води до ограничаване на обичайната активност при тези пациенти и нарушаване качеството им на живот.

Обикновено лечението на това страдание е не толкова лесна задача, въвлечени са специалисти от различни области, като често пъти резултатите са незадоволителни. При състоянията, предизвикани от органична лезия се цел етиологично лечение. Медикаментозното лечение се прилага за симптоматично овладяване на състоянието и подобряване качеството на живот. В арсенала за справяне с проблема се използват редица широко навлезли в практиката обезболяващи средства – НСПВС, кортикостероиди, опиоидни аналгетици, централно-действащи медикаменти, локални анестетици и др. Прилагат се и немалко физикални методи за повлияване на болковата симптоматика.

Централно-действащите миорелаксанти биват използвани както самостоятелно, така и в комбинация с някои от горепосочените групи препарати. Те целят мускулна релаксация, като по този начин се редуцира болевата симптоматика. Смята се също, че потенцират действието на НСПВС при използването им в комбинация.

Няколко са най-често използваните миорелаксанти в ежедневната практика, действащи съответно по различен механизъм – Baclofen, Tolperizone, Tizanidine, Thiocolchicoside и др. Те действат на ниво централна нервна система по различни механизми – потенциал-зависими натриеви канали (Tolperizone), пресинаптични α2-адренергични рецептори (Tizanidine), пресинаптични GABAb-рецептори (Baclofen), глицинови и GABAa-рецептори (Thiyocolchicoside). Повечето автори говорят в полза на посочените средства, като някои дори ги смятат за „Златен стандарт” при лечението на болката в кръста. Редица проучвания изследват предимствата и недостатъците на отделните лекарствени продукти. Високата им ефективност, способността им за потенциране действието на НСПВС и други медикаменти, както и добрият им профил на безопасност, ги правят средство на избор при повечето пациенти.

По отношение механизма на дейст­вие Mario Carta и съавт. смятат, че проявява антагонистично дейст­вие по отношение на коровите GABAa-рецептори като конкурентен инхибитор, като по този начин се задействат потисни каскади в кората. Тази теория противоречи на по-старите такива, според които проявява не инхибиращо, а активиращо действие по отношение на GABAa-рецепторите в кората на главния мозък. Тиоколхикозид проявява и инхибиращо действие върху стрихнин-чувствителните глицинови рецептори в гръбначния мозък, с което се обяснява на практика миорелаксиращото му действие. Описвани са и взаимодействия с α-4 и β-2 субединиците на н-ацетилхолиновите рецептори. Не са описвани взаимодействия с GABAb рецепторите.

 

Материал и методи

В амбулаторни условия са изследвани 25 пациенти с неспецифична болка в кръста, при които е назначена дневна доза от 2 по 2 таблетки Тиозид 4 mg за 7 дни, в комбинация с НСПВС. При 7 пациенти от терапевтичната група е включен и Прегабин 75 mg (pregabalin) и Баклофен 10 mg – по една таблетка вечер. При контролната група от 25 пациенти терапията е само с НСПВС, като при 8 пациенти е добавен и Прегабин 75 mg, по една таблетка вечер. Оценката е извършена с визуално-аналогова скала (ВАС), както и чрез измереното разстояние между пръстите и пода при активно навеждане напред.

 

Резултати

Трима пациенти са загубени за проследяване, а други двама не са приемали изписаната терапия с Тиозид. При останалите пациенти в двете групи се отчита подобрение във функционалния и клиничния резултат – намаляване на болката, намаляване на разстоянието между пръстите и пода при активно навеждане. В по-голяма степен подобрение се отчита при групата с включен Тиозид.

При тази група подобрението настъпва в по-кратки срокове.

Болката, оценена по ВАС (визуално-аналогова скала), е изследвана преди провеждане на терапията и на 14-ти ден (Фиг. 1). В групата с Тиозид в сравнение с контролите изходното ниво на болка е по-високо, както и е отчетено намаление при контролната визита.

фигура 1: Болка в двете групи (VAS)

 

За анализ използваме теста на Стюдънт, тъй като изследваният показател има нормално разпределение в популацията, при което получаваме стойност на P=0.053, което означава, че има статистически значимо повлияване на болковата симптоматика, сравнено между изследваната и контролната група (Фиг. 2).

фигура 2: Болка в двете групи на 14 ден

 

Друг показател, който изследвахме, е разстоянието от пръстите на ръцете до земята при активно навеждане напред. Статистическият анализ извършваме с теста на Ман-Уитни, тъй като показателят разстояние от пръстите до пода няма нормално разпределение в популацията. Стойността на Р=0.195, което не е по-малко от 0.05, но е с близка стойност, което говори за слаба статистическа зависимост по отношение на този показател. Сравняване на средните аритметични чрез хистограма има вида, представен на Фиг. 3.

фигура 3: Достигане до пода в см на 14 ден

 

Наблюдаваните нежелани лекарствени реакции в групите са замаяност и стомашно-чревни смущения. Последните са изчезнали след прекратяване на приема на Прегабин 75 mg.

 

Дискусия

Представени са резултатите след приложението на Тиоколхикозид (Tiyozid 4 mg таблетки). Медикаментът представлява полусинтетично производно на Колхикозид (комбинация на гликозид с Колхицин, използван като антиподагрозен медикамент). Получава се от растение от рода Colchicum (минзухар). Съществуват две основни теории за действието му – инхибиране на глицинови и GABAa-рецептори. При инхибирането на последните се довежда до намаляване на мускулния тонус. Нежеланите лекарствени реакции са алергия, астеноадинамия, замаяност, диспептични симптоми.

Притежават относително безопасен профил, като трябва да се избягва употребата им с антиепилептици, психотропни лекарства, МАО-инхибитори и други лекарства, повлияващи ЦНС. Поради тератогенния им ефект не се препоръчват при бременни и кърмачки!

Приемът на централно-действащи миорелаксанти, като Тиоколхикозид, неслучайно се смята за златен стандарт при лечението на болка в кръста, било то неспецифична или предизвикана от друг органичен проблем. Изследваните пациенти и получените резултати говорят в полза за приема на Тиозид, като подобряват качеството на живот в по-кратки срокове и връщат пациента към нормалната му ежедневна активност. Малкият брой случаи в проучването, както и по-високото изходно ниво на болка в терапевтичната група може да са допринесли за наблюдаваните различия.

Възможно е при по-силна болева симптоматика изследователите да са прилагали насочено Тиозид в терапевтичната схема.

Друга слабост на проучването е проследяването еднократно на 14-ти ден. Амбулаторният характер на лечение и характерът на практиката не са позволили това да стане чрез два прегледа на 7-ми и 14-ти ден.

При по-лека симптоматика би могла да се използва и монотерапия с миорелаксанта, като по този начин да се избегнат сериозните рискове при употребата на НСПВС. Ниската честота на нежелани лекарствени реакции ги правят изключително подходящи при полиморбидни пациенти, при които има висок риск от сърдечно-съдов инцидент или кървене от гастроинтестиналния тракт. Все пак, не трябва да се забравя тератогенността на медикамента, както и взаимодействието му с други централно-действащи лекарства. Наблюдаваните нежелани лекарствени реакции в групата биха могли да се обяснят с приема на Прегабин 75 mg, за който препарат са описвани с относително висока честота наблюдаваните от нас реакции. И Тиозид, както и Баклофен биха могли да потенцират риска от нежелани лекарствени реакции при едновременния им прием с Прегабин (също централно-действащ препарат).

 

Заключение

Централно-действащите миорелаксанти, като Thiocolchicoside, са подходящо средство при лечението на болката в кръста. Те успешно се прилагат както самостоятелно, така и в комбинация с други лекарствени средства, например НСПВС. Употребата им е удачна както при случаи на неспецифична, идиопатична болка в кръста, така и като допълнително симптоматично средство при болка с установена причина в мускулно-скелетната система.

 

 

книгопис:

  1. Mattuzzi C. Et al. Current epidemiology of lower back pain. JHMHP. 2022 (4)
  2. Almutairi A. Et al. The prevalence and factors associated with low back pain among people with flat feet. Int G Gen Med 2021; 14: 3677-3685.
  3. Ламбев И, Бояджиева Н. Фармакология. Учебник за студенти по медицина. София, 2010: 180-181.
  4. Csiba L. Et al. A systematic review of using myorelaxants in treatment of low back pain. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni S Korsakova 2018; 118 (12): 100-113.
  5. Carta M et al. The muscle relaxant thiocolchicoside is an antagonist of GABAa receptor functions in the central nervous system. Neuropharmacology, 2006; 51(4): 805 – 815.
  6. Thiocolchicoside: Uses, Interactions, Mechanism of action. Wishart DS et al. DrugBank 5.0: a major update to DrugBank database for 2018.
Сподели: