Комплексно решение за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията в аноректалната област

Сподели:
ГОДИНА: 2024 / БРОЙ: 1

Разговор с д-р Янислав Митков

 

Д-р Митков е лекар-специализант, асистент в Медицински университет – София и редовен докторант под ръководството на проф. Атанас Йонков, дм. От завършването си работи в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – I-ва хирургия, УМБАЛ „Александровска“, с началник клиника доц. Евгени Живков, дм. Професионалните му интереси са в областта на колопроктологията, чернодробно- панкреатичната хирургия, миниинвазивната и лапароскопска хирургия, лечение на доброкачествени и злокачествени заболявание. Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – I-ва хирургия, разполага с уникална по рода си в България апаратура, представляваща модулна система “all in one” за комлексни аноректални прегледи и процедури. Включва в себе си модул за аноскопия с висока разделителна способност, практична и управляема ултразвукова 360⁰ сонда, както и компактен апарат за извършване на клинична аноректална манометрия.

 

Д-р Митков, от кога клиниката разполагате с тази апаратура?

С апаратурата разполагаме от около една година, като след проведено обучение започнахме да работим веднага. Намерихме широко приложение сред нашите пациенти с аноректални заболявания или подложени на оперативни интервенции в областта. До момента имаме около 50 пациенти, изследвани с различните модули на системата.

 

Какви са предимствата на системата пред останалите достъпни методи за изследване?

Системата е компактна, лесно преносима, дори когато мястото е ограничено. Съдържа в себе си възможността за извършването на широка гама от изследвания, по този начин само с едно посещение на пациента, той получава комплексна диагностика. Системата е готова за работа само след едно натискане на бутона. Позволява въвеждането на индивидуални данни на пациента и създаването на архив на проведените му изследвания. Това на свой ред дава възможност за сравнения и проследяване на състоянито му в течение на времето. Друго предимство е лесният за работа софтуер и стандартизацията на изследванията и получените стойности.

 

Разкажете повече за изследванията, които могат да се извършат.

Проктоскопът позволява извършването на анорек­тоскопия, което е оглед на аналния и аноректалния канал с висока резолюция. Осигурява удобен достъп за взимането на биопсии или хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания в областта.

Ендоаналната ехография, която е „златен стандарт“ за оценка на морфологията на аноректалния сфинктерен комплекс и тазовото дъно, дава подробна информация за състоянието на изследваните структури, наличие на увреда или патологични заболявание. Софтуерът позволява извършването на множество, различни, точни измервания.

Аналната манометрия, която е без аналог за оценка на функциите на аналните сфинктери, отговорни за т.нар. континенция – способността да се задържат газове и фекални маси и предотвратяване на неволевото им изпускане, наричано още инконтиненция, която може да бъде в различни степени. Съществуват скъпи и труднодостъпни методи за оценка на функциите на тазовото дъно като ядрено-магнитната дефекография.

Всички изследвания са безболезнени, макар че в някои случаи на различна патология може да има известен дискомфорт. Извършват се само с индивидуални и за еднократ­на употреба за всеки пациент, консумативи или проби.

 

Какви заболявания може да диагностицирате посредством апаратурата?

Различни доброкачествени и злокачествени заболявания. Най-често срещаните доброкачествени заболявания са аналните фисури, перианални фистули със или без наличие на перианален абсцес, вътрешни и външни хемороиди. В отделна графа отново трябва да подчертаем уникалната възможност за оценка на функцията на аналните сфинктери, посредством аналната манометрия и стадирането на фекалната инконтиненция с помощта на различни скорови системи, както и оценка на постоперативни резултати след различни видове оперативни интервенции, например сфинктерсъхраняващи операции като ниската предна резекция на ректума, по повод на карцином на ректума. Апаратурата позволява още доказването посредством биопсия и стадирането на неоплазии на ректума и аналния канал.

 

Каква подготовка трябва да имат пациентите преди да дойдат на преглед при Вас?

Не се нуждаят от никаква специална подготовка – разбира се, добрата хигиена е предимство. Изследването става в амбулаторни условия или по време на пролежаване в клиниката.

 

Не на последно място, важен за пациентите въпрос, изследванията покриват ли се от НЗОК?

Аноскопията и аналната манометрия се извършват посредством индивидуални и за еднократна употреба консумативи, които не се покриват от НЗОК. Ендоаналната маноментрия може да се извърши в условията на пролежаване по клинична пътека, без допълнително заплащане, изследването може да се направи наравно с включените задължителни параклинични и образни изследвания.

 

Сподели: