Миниинвазивна глаукомна хирургия – новости в лечението на глаукома

Сподели:
ГОДИНА: 2024 / БРОЙ: 2

д-р Нора Великова, доц. д-р Б. Кючуков

Очна клиника, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Катедра „Спешна медицина”, МУ-София

Миниинвазивната глаукомна хирургия (МИГХ) е сравнително ново направление в хирургичното лечение на глаукомите. Терминът „МИГХ” описва хетерогенна група иновативни процедури, които имат обща цел да постигнат намаление на вътреочното налягане (ВОН) по минимално травматичен и инвазивен начин чрез стимулиране на естествения дренаж на окото. МИГХ включва множество процедури, манипулиращи по различен начин структурите, през които се осъществява оттокът на вътреочната течност (ВОТ).

 

Глаукомата е социалнозначимо заболяване, с над 70 млн. засегнати в световен мащаб, водеща причина за необратима слепота. Причината за развитието на глаукомната увреда на зрителния нерв все още е неизвестна, но се смята, че глаукомата е мултифакторно заболяване, като един от основните рискови фактори за развитието е повишеното вътреочно налягане (ВОН).

Понастоящем единственият доказан начин за намаляване риска от прогресия на глаукомния процес, е понижаване на вътреочното налягане. Това се постига или чрез понижаване на продукцията на вътреочната течност (ВОТ) или чрез подобряване на дренажа ù. Всички линии на лечение почиват именно на тази концепция. Преди развитието на миниинвазивната глаукомна хирургия те са три основни: локална медикаментозна терапия, лазерни антиглаукомни процедури, класическата антиглаукомна хирургия.

Най-често първи избор за лечение е локалната хипотензивна терапия под формата на капки, тъй като е неинвазивна. Поради ежедневното и доживотно използване обаче, след определен период от време се наблюдава ефект на изчерпване на действието, увреждане на очната повърхност; към някои препарати се развива непоносимост, а изискването за поставяне повече от веднъж дневно, обременява ежедневието на пациентите и води до неудовлетворително съдействие от тяхна страна. Тези предпоставки са породили необходимостта от увеличаване арсенала на глаукомологията за борба със заболяването, и се смятат за основна причина за развитието на останалите методи за лечение.

Лазерната трабекулопластика също е насочена към подобряване оттока на ВОТ, но множество проучвания показват, че ефектът ù също е ограничен във времето. Обикновено тя бива използвана като първа или като втора линия на лечение при откритоъгълна глаукома (ОЪГ).

Класическата антиглаукомна операция – трабекулектомията, също цели подобряване дренажа на вътреочната течност и намаляване на вътреочното налягане, като създава дренажна фистула с външен подход, която осигурява алтернативен път за оттичане на вътреочната течност от окото. Този подход е доказан през годините като изключително ефективен и е незаменима част от лечението при напреднал стадий на заболяването.

През последните 20 години класическата антиглаукомна хирургия претърпява множество модификации и подобрения, но все още бива оставена за краен етап в лечението на глаукомите и е избягвана както от офталмолозите, така и от пациентите поради високата честота на интра- и постоперативни застрашаващи зрението усложнения. Глаукомолози с голям клиничен опит коментират, че дори технически операциите да протичат без никакви усложнения, резултатът в краткосрочен и дългосрочен план до голяма степен е непредвидим. Това е и причината години наред да се търси алтернатива на този подход и да се достигне до съвсем нова вълна в хирургичното лечение на глаукомите, съчетаваща безопасния профил на катарактната хирургия и ефективността на медикаментозната терапия, а именно – минимално инвазивната глаукомна хирургия (МИГХ).

 

Механизъм на действие и таргетни зони на МИГХ

Миниинвазивните антиглаукомни про­цедури използват различни аспек­ти от нормалната динамика на вътреочната течност в окото. Основните подходи, чрез които намаляват вътреочното налягане, са четири[1-8]:

Байпас на трабекуларната мрежа и Шлемовия канал чрез стентиране, отстраняване на тъкан или вискодилатация:

Байпас чрез стентиране на ТМ/ШК

iStent/iStent inject (Glaukos, Laguna Hills, CA). iStent представлява амагнитен титаниев стент с хепариново покритие, с дължина 1 mm и височина 0.3 mm. Разполага с шнорхел с 0.25 mm височина и лумен 120 µm, който комуникира с предната очна камера. Поставя се в Шлемовия канал чрез специален инжектор и се фиксира в него чрез три зъбчета (Фиг. 1).
iStent inject e втора генерация амагнитен титаниев стент с хепариново покритие. Състои се от конусовидна глава, шийка и терминален пръстен. Главата се поставя в Шлемовия канал, шийката остава да разгъва трабекуларната мрежа, а терминалният пръстен комуникира с предната очна камера. Това е най-малкият стент, поставян в човешкото тяло – с височина 360 µm и диаметър на вътрешния лумен 80 µm (Фиг. 2).
Hydrus Microstent (Ivantis Inc.). Този микростент е изработен от нитинол – гъвкав биосъвместим титан и никелова сплав, която се ползва при сърдечните стентове. Дължината му е 8 mm, диаметърът – 290 µm, по дължината си има три отвора и входно отверстие, лежащо в предна камера. Така обхваща 90⁰ от трабекуларната мрежа и действа чрез два механизма: стентира трабекуларната мрежа и разширява Шлемовия канал (Фиг. 3). За поставянето си изисква специфичен роговичен разрез поради специфичната си форма.

Всички изброени стентове са одобрени за самостоятелна и в комбинация с катарактната хирургия[1-8].

 

фигура 1: iStent

фигура 2: iStent inject® W

фигура 3: Hydrus Microstent

 

Байпас на ТМ/ШК чрез отстраняване на тъкани – ексцизия/инцизия/аблация/лацерация

Kahook Dual Blade (KDB, New World Medical, Rancho Cucamonga, CA) е хирургично острие от неръждаема стомана със специален дизайн, позволяващ пълна ексцизия на трабекуларната мрежа и вътрешната стена на ШК ~100-120⁰ от циркумференцията на ПКЪ (ексцизионна гонио­томия) (Фиг. 4).

 

фигура 4а: Интраоперативна гледка при извършване на гониотомия с Kahook Dual Blade

 

Kahook Dual Blade разполага с остър конусовиден връх за плавно навлизане през ТМ и Шлемовия канал (ШК). За гладко придвижване напред, с минимална увреда на околните тъкани, долната задна част („пета”, 230 µm) идеално съответства по размер на ШК (≈250 μ), а за допълнителен комфорт има рампа, която повдига ТМ и помага на двойните странично разположени остриета да направят паралелен разрез и цялостна ексцизия на таргетните тъкани.
TrabEx/TrabEx+ (MST, Redmont, USA) представляват лазерно заострени стриирани двойни остриета. Първото извършва ексцизия, а второто – едномомента ексцизия, аспирация и иригация на ~100-120⁰ от обработваните тъкани (ТМ и ШК), тъй като допълнително разполага с ръкохват­ка, снабдена с иригационно-аспирационна система, адаптираща се стандартно към всяка система за факоемулсификация[9,10] (Фиг. 5).

 

фигура 4б:

 

Байпас чрез аблация

Trabectome (Neomedix; MST) е хирургична система, състояща се от високочестотен генератор (500 kHz, позволяващ постепенно увеличение с 0.1W), наконечник и 3-степенен контролиращ педал, чрез който се постига едновременна 60-120⁰ плазмена аблация на ТМ и вътрешната стена на ШК, аспирация и иригация[1-5,11,12] (Фиг. 6).

фигура 5: TrabEx/TrabEx+

Еximer laser – трабекулостомия (ELT). Eксимер лазерната трабекулостомия се извършва чрез системата ExTra Laser System (MLase AG, Germering, Germany; Elios Vision Inc.) която използва 308-nm ксенон-хлорид (XeCl) ексимерен лазер (Фиг. 7).

фигура 6: Trabectome

През роговичен разрез с големина поне 0.8 mm се навлиза в ПК с кварцова фиброоптична сонда (външен диаметър 500 µm), чрез която УВ-светлината с къси импулси (1.2–1.3 mJ за 80 ns) извършва студена фотоаблация на ТМ и вътрешната стена на ШК[13,14].

 

Байпас чрез инцизия/разкъсване

Microhook-трабекулотомия (µLOT). Ми­крокуката на Tanito M. (Inami, Tokyo, Japan) е създадена чрез заостряне на ръба на куката на Sinskey от производителя. Използва се за инцизия на 120-180⁰ от ТМ и ШК. Куките са три вида – права, лява и дясна (Фиг. 8).

 

фигура 7: ЕЛТ

 

С правата кука се навлиза в ШК през темпорален основен роговичен порт, обработват се 3-часови зони назално, а с лявата и дясната кука се навлиза през назалната 20G корнеотомия и се дообработват останалите три зони[15-18].
360⁰ трабекулотомия (Тrab 360/OMNI).

Системата OMNI (Sight Sciences, Menlo Park, California) се състои от инжектор с фабрично зареден микрокатетер. Чрез острия му връх се пунктира ТМ и микрокатетърът се прокарва на 180⁰ във вътрешността на Шлемовия канал. Докато микрокатетърът е все още в Шлемовия канал, инжекторът се издърпва от окото и това предизвиква разкъсване на трабекуларната мрежа на 180⁰. След това процедурата се повтаря за останалите 180⁰ от ШК и ТМ, за да се получи желаната 360-градусова трабекулотомия[19,20] (Фиг. 9).

фигура 8: Micro-hook

фигура 9: Trab 360⁰

 

Гониоскопия-асистирана транслуми­нална трабекулотомия (ГАТТ). ГАТТ се извършва с помощта на микрокатетера iTrack (Ellex iScience, Fremont, CA). Дисталният му край съдържа фиброоптика, позволяваща проследяването му при навлизане и напредване в Шлемовия канал.

След проникване през ТМ в ШК и преминаване по цялата му циркум­ференция, дисталният край на микрокатетъра се захваща, а проксималният му край се изтегля, създавайки 360-градусова трабекулотомия. Процедурата в същността си е идентична с гореописаната, но позволява тя да е едномоментна[21-23].

 

Дилатация и катетeризация на Шлемовия канал

Visko 360/OMNI. При тази процедура отново се използва хирургичната система OMNI (Sight Sciences, Menlo Park, California). Системата има допълнителна функция фабрично презареденият микрокатетер да се зарежда с вискоеластична субстанция. Острият връх на наконечника прониква през ТМ, канюлира ШК и през микрокатетъра се инстилира вискосубстанция, която дилатира освен него и дисталните колекторни канали. Постига се вискодилатация на 360⁰ – на два етапа. Основно предимство на тази процедура е липсата на каквато и да е деструкция на обработваните тъкани[21-24].

Ab-interno каналопластика (ABiC). Тази процедура също използва микрокатетeризационната система iTrack (Ellex iScience, Fremont, CA). Микрокатетерът с диаметър 250 µm разполага с допълнителна опция за изпълване с вискоеластична субстанция. Първоначално се извършва назална гониотомия, след това се катетeризира ШК на 360⁰ и бавно се изтегля, извършвайки вискодилатация на дисталната система за отток на ВОТ[21-24].

 

Стентиране на супрахороидното пространство

Emi и съавт. предполагат, че между ПК и супрахороидното пространство съществува негативен градиент на налягане от 3-4 mmHg, който вероятно е потенциална движеща сила за потока ВОТ към супрахороидното пространство. Затова се правят опити това пространство да бъде повлияно и от миниинвазивната глаукомна хирургия чрез различни стентове[26].

iStent Supra®. Трета генерация стент (Glaukos, Laguna Hills, CA), съставен от комбинация от полиетерсулфон и медицински титан с хепариново покритие. Дължината му е 4 mm, а вътрешният лумен – 165 µm (Фиг. 10). За стабилност на импланта по дължината му има ретенционни пръстени. Тъй като не е наличен в търговската мрежа, към момента информацията за него е ограничена[27-29].

фигура 10: iStent Supra

 

MINIject®. MINIject е супрахороиден имплант, съставен от силикон с микропорьозна структура, патент на фирмата iSTAR Medical (Wavre, Belgium). Материалът е флексибилен, има противовъзпалителни и антифибротични качества. Дължината му е 5 mm, а напречното му сечение има овална форма с размер 1х1 х 0.6 mm (Фиг. 11).

фигура 11: MINIject

 

Този имплант получава CE сертификат преди малко повече от 1 година и все още няма достатъчно публикувани данни, свързани с неговата ефективност и безопасност[30-32].

 

Шънтиране на субконюнктивното пространство

При разработването на миниинвазивните субконюнктивни импланти, на базата на уравнението на Хаген-Поазьой, е установено, че двата параметъра, чрез които може да се повлияе обемът поток на ВОТ, са дължината на тръбичката на микростента и вътрешният му диаметър. Съпротивлението на тръбичката се повишава линеарно при увеличаване на нейната дължина и намаляване на вътрешния ù лумен, т.е. по-дългата и тясна тръбичка създава по-голямо съпротивление от по-късата и широка такава[1-5,34-36].

XEN Gel Stent (Allergan, Dublin, Ireland) представлява хидрофилна тръбичка, съставена от кръстосването на свински желатин и глутаралдехид. Дължината от 6 mm позволява да се постигне желаният при всички процедури с ФВ заден отток на ВОТ, а вътрешният лумен от 45 µm целù намаляване на риска от постоперативна хипотония и свързаните с нея зрение-застрашаващи усложнения (Фиг. 12).

 

фигура 12: Xen Gel Stent

 

За превенция на постоперативната фиброза преди имплантирането на микростента, субконюнктивно се поставя 0.1 ml ММC 0.01%. Имплантът е предварително зареден в инжектор с иглоподобен връх, чрез който аb-interno през роговичен разрез се оформя склерален тунел, без да се прави дисекция на конюнктивата[33-36].

Preserflo Microshunt. Preserflo (Inn­Focus) Microshunt (Santen, Osaka, Japan) e 8.5-милиметров субконюнктивен имплант – тръбичка, съставена от биостабилен термопластичен еластомер (SIBS) с доказана висока тъканна съвместимост и издръжливост. Външният му диаметър е 350 μm, а луменът – 70 µm. Имплантира се трансклерално чрез външен подход, след конюнктовотомия и поставяне на MMC. Имплантът разполага с 1.1 mm крило, което служи за по-добра фиксация върху склерата, както и за превенция от изтичане на ВОТ около тръбичката[38,39] (Фиг. 13).

 

фигура 13: Preserflo Microshunt

 

Аблация на цилиарно тяло

Класическите антиглаукомни процедури, базирани на аблация на цилиарното тяло, предизвикват трансклерална деструкция на цилиарния епител чрез диоден лазер (λ=810 nm) или криотерапия с външен наконечник. Смята се, че енергията, която използват за постигане на некроза на таргетната тъкан, се разпространява дифузно през всички тъкани, през които преминава и е възможно да предизвика хронична хипотония на цилиарното тяло и фтиза на очната ябълка. Поради това те се използват най-вече при очи с напреднала неконтролируема глаукома и нисък зрителен потенциал.

Миниинвазивните антиглаукомни про­цедури, включени в тази група, използват или вътрешен подход и директно ендоскопско наблюдение при деструкцията на цилиарния епител, или външен подход с цикличен (микропулсов) режим на работа на диодния лазер за избягване на горепосочените усложнения[1-4,7,40-43].

Ендоскопската циклодеструкция се извършва при директна визуализация, позволява прицизно дозиране, обработка на цилиарните израстъци един по един и предпазване на околните тъкани от увреждане. Съчетава се успешно с факоемулсификация и с парс плана витректомия.

Ендоциклофотокоагулацията се извършва с ендоскопска сонда, свързана с лазерен модул (Endo Optiks, BVI, Little Silver, NJ), включващ диоден лазер (λ=810 nm), ксенонов светлинен източник, хелиево-неонов насочващ лъч и фиброоптика. Обработват се 200-360⁰ от циркумференцията на цилиарното тяло[1-7] (Фиг. 14).

 

фигура 14: Ендоциклофо­токоагулация

 

Микропулсовият режим на работа на диодния лазер пък позволява охлаждане на обработваната тъкан, като се коментира, че въобще не се постига коагулационна некроза на цилиарния епител, а по-скоро биологичен стрес – отговор, водещ до релаксация на влакната на цилиарния мускул (подобряване на увеосклералния отток), както и придърпване на склералната шпора и разширяване на трабекуларните пространства и Шлемовия канал (подобряване на трабекуларния отток)[40,41] (Фиг. 15).

 

фигура 15: Микропулс трансклерална циклофото­коагулация

 

Микропулс – циклофотокоагулацията сe извършва с най-новата лазерна система Cyclo G6 (IRIDEX IQ810 Laser Systems, Mountain View, CA, USA). Използва се външна сонда, емитираща лазерна енергия с дължина на вълната 810 nm и кварцово оптично влакно с 600 µm диаметър, което се поставя на 3 mm от лимба. Устройството е проектирано да работи в режим на цикъл “включен” и “изключен”[41,43].

 

Заключение

Миниинвазивната глаукомна хирургия все повече е предпочитаната първична антиглаукомна процедура, в случаите когато е изчерпан ефектът на медикаментозната и лазерната терапия, а загубата на зрително поле прогресира.
Основно нейно предимство е добрият профил на безопасност, както и възможността да се съчетава с катарактната хирургия, без да причинява допълнителни интраоперативни и постоперативни рискове. Kъм момента в България се извършва ексцизионна гониотомия с Kahook Dual Blade, Trabex+, Microhook-трабекулотомия, Preserflo Microshunt, Xen Gel Stent, ендоциклофотокоагулация, микропулс-циклофотокоагулация.

 

 

книгопис:

1. Kahook MY. MIGS:Advances in Glaucoma Surgery, ISBN: 978-1-61711-600-1, 2014,SLACK Incorporated., p.1-11
2. Gurnani B, Tripathy K. Minimally Invasive Glaucoma Surgery. 2023 Feb 22. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 35881761. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582156/
3. Zaharia AC, Dumitrescu OM, Radu M, Rogoz RE. Adherence to Therapy in Glaucoma Treatment-A Review. J Pers Med. 2022 Mar 22;12(4):514. doi: 10.3390/jpm12040514. PMID: 35455630; PMCID:PMC9032050, https://shorturl.at/buvLN
4. Maria Da Luz Freitas, Adult Glaucoma Surgery, ISBN: 978-93-5090-355-1, 2013, JP Medical Ltd, p.1-7,p.14-21, https://shorturl.at/iCDM3
5. Samples JR, Ahmed IK, Surgical innovations in glaucoma, 2014, Springer New York Heidelberg Dordrecht London, ISBN 978-1-4614-8347-2,Vol 1,pp 1-5, 259-261
6. Bloom P, Au L. “Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) Is a Poor Substitute for Trabeculectomy”-The Great Debate. Ophthalmol Ther. 2018 Dec;7(2):203-210. doi: 10.1007/s40123-018-0135-9. Epub 2018 Jun 22. PMID: 29934937; PMCID: PMC6258590.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6258590/
7. Gillmann, Kevin MBBS, FEBOphth, MArch∗; Mansouri, Kaweh MD, MPH∗,†. Minimally Invasive Glaucoma Surgery: Where Is the Evidence?. Asia-Pacific Journal of Ophthalmology 9(3):p 203-214, May-June 2020. | DOI: 10.1097/APO.0000000000000294, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7299223/
8. Fautsch MP, Johnson DH. Aqueous humor outflow: what do we know? Where will it lead us? Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006 Oct;47(10):4181-7. doi: 10.1167/iovs.06-0830. PMID: 17003404; PMCID: PMC2092444, https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2125041
9. Carreon T, van der Merwe E, Fellman RL, Johnstone M, Bhattacharya SK, Aqueous outflow – A continuum from trabecular meshwork to episcleral veins, Progress in Retinal and Eye Research, Volume 57,2017, pp 108-133,ISSN 1350-9462, https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2016.12.004.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350946216300945
10. Танев И., Киркова Р., Бумбарова и сътр.,”Аb interno” хирургия на Шлемовия канал, Глаукоми, ISSN 1314-7692, 10(2), 2021, стр.32-35, https://www.bgsbg.net/download/glaucomas-02-2021.pdf
11. Awwad М, Helal HG, Hamouda T et al. Impact of Phacoemulsification versus combined Phacoemulsification-goniotomy on intraocular pressure in primary open-angle glaucoma patients, 14 March 2022, PREPRINT (Version 1) available at Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1407365/v1
12. Bendel RE, Patterson MT. Long-term Effectiveness of Trabectome (Ab-interno Trabeculectomy) Surgery. J Curr Glaucoma Pract. 2018 Sep-Dec;12(3):119-124. doi: 10.5005/jp-journals-10028-1256. PMID: 31354204; PMCID: PMC6647824. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6647824/
13. Tanito M, Sano I, Ikeda Y, Fujihara E. Short-term results of microhook ab interno trabeculotomy, a novel minimally invasive glaucoma surgery in Japanese eyes: initial case series. Acta Ophthalmol. 2017 Aug;95(5):e354-e360. doi: 10.1111/aos.13288. Epub 2016 Nov 2. PMID: 27805318. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aos.13288
14. Nguyen A, Simon B, Doan R, Chen E, Lamrani R, Shakibkhou J, Berlin MS. Advances in Excimer Laser Trabeculostomy within the Landscape of Minimally-Invasive Glaucoma Surgery. J Clin Med. 2022 Jun 17;11(12):3492. doi: 10.3390/jcm11123492. PMID: 35743562; PMCID: PMC9225025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9225025/
15. Jordan JF, Wecker T, van Oterendorp C, Anton A, Reinhard T, Boehringer D, Neuburger M. Trabectome surgery for primary and secondary open angle glaucomas. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2013 Dec;251(12):2753-60. doi: 10.1007/s00417-013-2500-7. Epub 2013 Oct 26. PMID: 24158374; PMCID: PMC3889259. https://link.springer.com/article/10.1007/s00417-013-2500-7
16. Tanito M. Microhook ab interno trabeculotomy, a novel minimally invasive glaucoma surgery. Clin Ophthalmol. 2017 Dec 20;12:43-48. doi: 10.2147/OPTH.S152406. PMID: 29339920; PMCID: PMC5745152. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5745152/
17. Okada N, Hirooka K, Onoe H, Okumichi H, Kiuchi Y. Comparison of Mid-Term Outcomes between Microhook ab Interno Trabeculotomy and Goniotomy with the Kahook Dual Blade. J Clin Med. 2023 Jan 10;12(2):558. doi: 10.3390/jcm12020558. PMID: 36675487; PMCID: PMC9861311. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9861311/
18. Tanito M, Matsuo M. Ab-interno trabeculotomy-related glaucoma surgeries. Taiwan J Ophthalmol. 2019 Apr-Jun;9(2):67-71. doi: 10.4103/tjo.tjo_38_19. PMID: 31198665; PMCID: PMC6557068. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6557068/
19. Riesen M, Funk J, Töteberg-Harms M. Long-term treatment success and safety of combined phacoemulsification plus excimer laser trabeculostomy: an 8-year follow-up study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 May;260(5):1611-1621. doi: 10.1007/s00417-021-05510-8. Epub 2022 Jan 16. Erratum in: Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 Mar 11;: PMID: 35034214.
20. Sarkisian SR, Mathews B, Ding K, Patel A, Nicek Z. 360° ab-interno trabeculotomy in refractory primary open-angle glaucoma. Clin Ophthalmol. 2019 Jan 11;13:161-168. doi: 10.2147/OPTH.S189260. PMID: 30666087; PMCID: PMC6333157. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333157/
21. Sato T, Kawaji T. 12-month randomised trial of 360° and 180° Schlemm’s canal incisions in suture trabeculotomy ab interno for open-angle glaucoma. Br J Ophthalmol. 2021 Aug;105(8):1094-1098. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-316624. Epub 2020 Aug 23. PMID: 32830127; PMCID: PMC8311094. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8311094/
22. Ćwiklińska-Haszcz A, Żarnowski T, Wróbel-Dudzińska D, Kosior-Jarecka E. The Efficacy and Safety of the GATT Procedure in Open-Angle Glaucoma-6-Month Results. Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb 3;20(3):2759. doi: 10.3390/ijerph20032759. PMID: 36768125; PMCID: PMC9914959. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9914959/
23. Velamala IP, Bharathi M. Gonioscopy Assisted Transluminal Trabeculotomy:A Boon to Developing Nations-A Systematic Review. Semin Ophthalmol. 2023 Feb;38(2):178-182. doi: 10.1080/08820538.2022.2094715. Epub 2022 Jul 1. PMID: 35776682.
24. Williamson BK, Vold SD, Campbell A, Hirsch L, Selvadurai D, Aminlari AE, Cotliar J, Dickerson JE. Canaloplasty and Trabeculotomy with the OMNI System in Patients with Open-Angle Glaucoma: Two-Year Results from the ROMEO Study. Clin Ophthalmol. 2023 Apr 6;17:1057-1066. doi: 10.2147/OPTH.S407918. PMID: 37056792; PMCID: PMC10086214.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10086214/
25. García-Feijoo J, Rau M, Grisanti S, Grisanti S, Höh H, Erb C, Guguchkova P, Ahmed I, Grabner G, Reitsamer H, Shaarawy T, Ianchulev T. Supraciliary Micro-stent Implantation for Open-Angle Glaucoma Failing Topical Therapy: 1-Year Results of a Multicenter Study. Am J Ophthalmol. 2015 Jun;159(6):1075-1081.e1. doi: 10.1016/j.ajo.2015.02.018. Epub 2015 Mar 3. PMID: 25747677.
26. Emi K, Pederson JE, Toris CB. Hydrostatic pressure of the suprachoroidal space. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1989 Feb;30(2):233-8. PMID: 2914753. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2160268
27. Jabłońska J, Lewczuk K, Konopińska J, Mariak Z, Rękas M. Microinvasive glaucoma surgery: a review and classification of implant-dependent procedures and techniques. Acta Ophthalmol. 2022 Mar;100(2):e327-e338. doi: 10.1111/aos.14906. Epub 2021 May 14. PMID: 33988310; PMCID: PMC9291507. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9291507/
28. Junemann A. Twelve-month outcomes following ab interno implantation of suprachoroidal stent and postoperative administration of travoprost to treat open angle glaucoma. Presented at: 31st Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons; October 2013; Amsterdam, Netherlands.
29. Myers JS, Masood I, Hornbeak DM, et al. Prospective evaluation of two iStent® trabecular stents, one iStent Supra® suprachoroidal stent, and postoperative prostaglandin in refractory glaucoma: 4-year outcomes. Adv Ther. 2018;35(3):395-407. doi:10.1007/s12325-018-0666-4 Multicenter investigation of the Glaukos suprachoroidal stent model g3 in conjunction with cataract surgery. Clinicaltrials.gov identifier: NCT01461278. Accessed October 28, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01461278
30. Denis P, Hirneiß C, Durr GM, et al. Two-year outcomes of the MINIject drainage system for uncontrolled glaucoma from the STAR-I first-in-human trial [published online ahead of print, 2020 Oct 3]. Br J Ophthalmol. 2020;bjophthalmol-2020-316888. doi:10.1136/bjophthalmol-2020-316888, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8685654/
31. García Feijoó J, Denis P, Hirneiß C, Aptel F, Perucho González L, Hussain Z, Lorenz K, Pfeiffer N; STAR-II Investigators. A European Study of the Performance and Safety of MINIject in Patients With Medically Uncontrolled Open-angle Glaucoma (STAR-II). J Glaucoma. 2020 Oct;29(10):864-871. doi: 10.1097/IJG.0000000000001632. PMID: 32769736; PMCID: PMC7647427. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7647427/
32. MINIject glaucoma implant in European patients (STAR-II). Clinicaltrials.gov identifier: NCT03624361. Accessed October 28, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03624361
33. Wagner FM, Schuster AK, Munder A, Muehl M, Chronopoulos P, Pfeiffer N, Hoffmann EM. Comparison of subconjunctival microinvasive glaucoma surgery and trabeculectomy. Acta Ophthalmol. 2022 Aug;100(5):e1120-e1126. doi: 10.1111/aos.15042. Epub 2021 Oct 9. PMID: 34626093. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aos.15042
34. Do AT, Parikh H, Panarelli JF. Subconjunctival microinvasive glaucoma surgeries: an update on the Xen gel stent and the PreserFlo MicroShunt. Curr Opin Ophthalmol. 2020 Mar;31(2):132-138. doi: 10.1097/ICU.0000000000000643. PMID: 31922979.
35. Sheybani A, Reitsamer H, Ahmed II. Fluid Dynamics of a Novel Micro-Fistula Implant for the Surgical Treatment of Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015 Jul;56(8):4789-95. doi: 10.1167/iovs.15-16625. PMID: 26218906. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2417294
36. Петрова Г. и Даскалов В, Xen Gel Stent-шестмесечно проучване, Списание „Глаукоми”, Том VII, бр.1/2018, ISSN 1314-7692, стр.27-32, https://www.bgsbg.net/download/glaucomas-01-2018.pdf
37. Танев И., Високочестотна дълбока склеректомия (high frequency deep sclerotomy-HFDS). Нова минимално инвазивна хирургична процедура ab-interno в глаукомната хиругия Списание „Глаукоми”, Том VIII, бр.1/2019, ISSN 1314-7692, стр.31-36, https://www.bgsbg.net/download/glaucomas-01-2019.pdf
38. Saeed E, Zalewska R, Konopińska J. Early Complications and Results of Preserflo MicroShunt in the Management of Uncontrolled Open-Angle Glaucoma: A Case Series. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul 16;19(14):8679. doi: 10.3390/ijerph19148679. PMID: 35886531; PMCID: PMC9315655. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9315655/
39. Fea AM, Laffi GL, Martini E, Economou MA, Caselgrandi P, Sacchi M, Au L. Effectiveness of MicroShunt in Patients with Primary Open-Angle and Pseudoexfoliative Glaucoma: A Retrospective European Multicenter Study. Ophthalmol Glaucoma. 2022 Mar-Apr;5(2):210-218. doi: 10.1016/j.ogla.2021.08.005. Epub 2021 Aug 31. PMID: 34478904. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589419621001903?via%3Dihub
40. Souissi S, Baudouin C, Labbé A, Hamard P. Micropulse transscleral cyclophotocoagulation using a standard protocol in patients with refractory glaucoma naive of cyclodestruction. Eur J Ophthalmol. 2021 Jan;31(1):112-119. doi: 10.1177/1120672119877586. Epub 2019 Sep 23. PMID: 31544505. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31544505/
41. Sanchez FG, Peirano-Bonomi JC, Grippo TM. Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation: A Hypothesis for the Ideal Parameters. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2018 Fall;7(3):94-100. PMID: 30386797; PMCID: PMC6205680. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205680/
42. Dastiridou, A.I., Katsanos, A., Denis, P. et al. Cyclodestructive Procedures in Glaucoma: A Review of Current and Emerging Options. Adv Ther 35, 2103–2127 (2018). https://doi.org/10.1007/s12325-018-0837-3
43. Chamard, Ch,†; Bachouchi, A; Daien, V et al., Efficacy, Safety, and Retreatment Benefit of Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation in Glaucoma. Journal of Glaucoma 30(9):p 781-788, September 2021. | DOI: 10.1097/IJG.0000000000001900

 

 

Сподели: